Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 24

L 107/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (2010/245/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera­ cyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 9, uwzględniając wniosek złożony przez Francję dnia 27 sierpnia 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wagonów ze względu na ich ograniczenia konstrukcyjne związane ze szczególnym charakterem przewożonych ładunków. Odnośnie do TSI „Hałas” w przedmiotowych wagonach należy stosować w połączeniu z klockami hamulcowymi z materiałów kompozytowych również powodujące większy hałas klocki żeliwne, aby uzyskać wymaganą skuteczność hamowania. Do czasu wprowa­ dzenia technologii zapewniających mniejszy poziom hałasu nie można zatem osiągnąć limitów dotyczących hałasu przejazdu (pkt 4.2.1.1 TSI).

(5)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2008/57/WE w dniu 27 sierpnia 2009 r. władze Francji złożyły wniosek o częściowe odstępstwo od decyzji Komisji 2006/66/WE (2) (TSI „Hałas”) oraz od decyzji Komisji 2006/861/WE (3) (TSI „Wagony towarowe”) dla wagonów typu NA i AFA spółki LOHR. Wniosek o odstępstwo dotyczy wagonów towarowych służących do transportu samochodów ciężarowych i wytwarzanych zgodnie z projektem opracowanym przed wejściem w życie obu TSI. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) Europejska Agencja Kolejowa przedstawiła w dniu 24 listopada 2009 r. swoją opinię techniczną na temat wniosku o częściowe odstęp­ stwo. W opinii wskazano, iż przepisów sześciu punktów TSI „Wagony towarowe”, dotyczących urządzeń sprzęgo­ wych, podnoszenia i podciągania, mocowania wyposa­ żenia, skrajni kinematycznej, dynamicznego zachowania się pojazdu i hamulca postojowego (odpowiednio pkt 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 i 4.2.4.1.2.8), nie można stosować do przedmiotowych

s. 1. 1. s. 1. s. 1. (6)

Ogólne skutki finansowe zastosowania wymienionych dwóch TSI, w szczególności pkt 4.2.3.1 i 4.2.3.4 TSI „Wagony towarowe”, w stosunku do wagonów typu NA i AFA spółki LOHR szacuje się na niemal 204 mln EUR. Powyższa kwota wraz z innymi wymogami, które należałoby zastosować, aby osiągnąć zgodność z obiema TSI, spowodowałyby nie tylko poważne zagrożenie opła­ calności finansowej projektu, ale również jego poważne opóźnienia, a nawet wstrzymanie realizacji.

(2)

Odstępstwa udziela się na czas określony, który władze Francji powinny wykorzystać, aby przyspieszyć opraco­ wanie nowatorskich rozwiązań wspieranych przy pomocy ujednoliconych specyfikacji i zgodnych ze stosownymi TSI.

(3)

(7)

Przepisy niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 29 dyrektywy 2008/57/WE,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2008/57/WE udziela się częściowego odstępstwa od TSI „Hałas” i TSI „Wagony towarowe”, o które w dniu 27 sierpnia 2009 r. wystąpiły władze Francji dla wagonów typu NA i AFA spółki LOHR, z następującymi ograniczeniami:

(1 )

Dz.U. L 191 z 18.7.2008, (2) Dz.U. L 37 z 8.2.2006, s. (3) Dz.U. L 344 z 8.12.2006, (4) Dz.U. L 164 z 30.4.2004,

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/25

a) odnośnie do przepisów pkt 4.2.1.1 TSI „Hałas” – do czasu aż będzie dostępne rozwiązanie techniczne umożliwiające uzys­ kanie zgodności;

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

b) odnośnie do przepisów pkt 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (jedynie typ NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 TSI „Wagony towarowe” – do czasu wejścia w życie zmie­ nionej decyzji w sprawie TSI „Wagony towarowe”.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r.

W żadnym wypadku niniejsze częściowe odstępstwo nie dotyczy wagonów dwóch powyższych typów wprowadzonych do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L107 - 1 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.