Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 6

Strona 1 z 3
L 107/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając art. 1487/2005 (2), 2 rozporządzenia Rady (WE) nr

przyznano MET. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie indywi­ dualne („IT”) zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 tego samego rozporządzenia, podlegają średniej ważonej stawce cła wynoszącej 37,1 %, ustalonej w odniesieniu do przedsiębiorstw objętych próbą, którym przyznano traktowanie indywidualne. Na wszystkie pozostałe przed­ siębiorstwa nałożone zostało cło ogólnokrajowe w wysokości 56,2 %.

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W wyniku ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 384/96 Rada, rozporządzeniem 1087/2007 (4), podniosła cło ogólno­ krajowe do 74,8 %. Dodatkowo, na chińskich produ­ centów eksportujących, którym przyznano indywidualne stawki cła, lecz którzy nie współpracowali w ponownym dochodzeniu, nałożono również wyższe cło antydumpin­ gowe zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96. W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1487/2005 przewi­ dziano możliwość przyznania chińskim producentom eksportującym, którzy spełniają cztery warunki wymie­ nione w tym artykule, takiego samego traktowania jak określone w motywie 3, przysługujące przedsiębior­ stwom współpracującym nieobjętym próbą („status nowego producenta eksportującego” lub „NEPT”).

2. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄ­ CYCH

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1487/2005 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii Europejskiej tkanin z włókna syntetycznego, zawie­ rające 85 % masy lub więcej włókien poliestrowych teksturowanych lub nieteksturowanych, barwionych (włączając bielone) lub z nadrukiem pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie objętych kodami CN ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 oraz ex 5407 69 90 („produkt objęty postępowaniem”). Z uwagi na znaczną liczbę stron współpracujących podczas dochodzenia, które doprowadziło do wprowa­ dzenia środków, dokonano wyboru chińskich produ­ centów eksportujących do próby. Przedsiębiorstwom objętym próbą przyznano indywi­ dualne stawki celne określone podczas dochodzenia. Współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą, którym przyznano traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 lit. c) rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 384/96 (3), podlegają średniej ważonej stawce cła wynoszącej 14,1 %, ustalonej w odniesieniu do przedsiębiorstw objętych próbą, którym

(6)

Grupa przedsiębiorstw składająca się z dwóch przedsię­ biorstw powiązanych: AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, oraz Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. („wnioskodawca”), przedstawiła wniosek o przyznanie NEPT. Przeprowadzono badanie w celu ustalenia, czy wniosko­ dawca spełnia warunki przyznania NEPT określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1487/2005, poprzez spraw­ dzenie, czy: a) nie prowadził wywozu produktu objętego postępowa­ niem do Unii Europejskiej podczas okresu objętego dochodzeniem (od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r.) – („warunek pierwszy”); b) nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani produ­ centem w Chińskiej Republice Ludowej, który podlegał środkom antydumpingowym wprowa­ dzonym wyżej wymienionym rozporządzeniem („warunek drugi”);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 1 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.