Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9

Strona 1 z 2
29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przypisu 4 w rozdziale 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, w którym ustanowiono rodzaje żywności gotowej do spożycia, dla których regularne badanie na obecność L. monocytogenes nie jest wymagane.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 kryte­ rium higieny procesu dotyczy pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych, obejmując referencyjną metodę badania i limity. Wykazano, że referencyjna metoda badania na obecność pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych ISO 21528-1 jest trudna do stosowania w rutynowych bada­ niach podczas kontroli własnych ze względu na jej pracochłonność i czasochłonność. Ze względu na rozwój metodologiczny referencyjna metoda badania na obec­ ność pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecz­ nych powinna zostać zmieniona na ISO 21528-2, która to metoda jest szybsza i łatwiejsza w stosowaniu. Referencyjne metody badania mają wpływ na wyniki badań. Z tego względu należy odpowiednio zmienić limity dla pałeczek jelitowych w pasteryzowanym mleku i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych. Zmiana ta nadal gwarantuje wystarczające limity wykrywania dla higieny procesu, ponieważ ewen­ tualne problemy podczas procesu wytwarzania spowodo­ wałyby znacznie wyższy wzrost pałeczek jelitowych. Biorąc pod uwagę ostatnią zmianę w taksonomii, nazwa Enterobacter sakazakii w rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005 powinna zostać zmieniona na Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). Niektóre przepisy miały zastosowanie do dnia 1 stycznia 2010 r., a nowe, już ustanowione w tym rozporzą­ dzeniu, będą miały zastosowanie po tej dacie. Aby zwięk­ szyć czytelność tych przepisów, należy wykreślić prze­ pisy przestarzałe. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2073/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiolo­ gicznych dotyczących środków spożywczych (2) usta­ nawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązu­ jące podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze przy wdrażaniu ogólnych i szczególnych środków higie­ nicznych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 kryteria mikrobiologiczne zostaną poddane przeglądowi z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i metodologicznego, nowo wykrywanych mikroorga­ nizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych oraz informacji pochodzących z analizy ryzyka. Rozdział 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 ustanawia kryteria bezpieczeństwa dla Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia. Część 1.3 ustanawia limity dla żywności gotowej do spożycia, w której niemożliwy jest wzrost L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L107 - 1 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.