Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 102

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 102

Strona 102 z 203

 Strony wyznaczają punkty kontaktowe określone w dodatku 3, które są odpowiedzialne za stosowanie i funkcjonowanie niniejszej umowy. Artykuł  13 Wykonanie umowy i wzajemna pomoc 1. Jeżeli opis lub prezentacja wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego, szczególnie na etykietach, w do­ kumentach urzędowych lub handlowych bądź w reklamie, narusza niniejszą umowę, Strony stosują konieczne środki ad­ ministracyjne lub wszczynają postępowanie sądowe w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji lub zapobieżenia innemu bezprawnemu użyciu chronionej nazwy. 2. a) Środki i postępowanie, o których mowa w ust. 1, stosuje się w szczególności: w przypadku, gdy stosowane opisy lub ich tłumaczenia, nazwy, napisy lub ilustracje dotyczące wina, napoju spirytu­ sowego lub wina aromatyzowanego, których nazwy są chronione na mocy niniejszej umowy, bezpośrednio lub po­ średnio podają informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd co do pochodzenia, charakteru lub jakości wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego. w przypadku gdy pojemniki używane jako opakowania mogą wprowadzać w błąd co do pochodzenia wina.

b)

c) d)

e)

b)

L 108/162

3. a)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Jeżeli jedna ze Stron ma powody podejrzewać, że: wino, napój spirytusowy lub wino aromatyzowane, zdefiniowane w  art.  2, które jest lub było przedmiotem handlu w Czarnogórze lub we Wspólnocie, nie spełnia przepisów dotyczących sektora wina, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych we Wspólnocie lub w Czarnogórze lub jest niezgodne z niniejszą umową oraz niezgodność ta jest związana ze szczególnym interesem drugiej Strony i może prowadzić do podjęcia środków admi­ nistracyjnych lub wszczęcia postępowania sądowego,

b)

natychmiast poinformuje ona o tym organ przedstawicielski drugiej Strony. 4. Informacje przekazywane zgodnie z  ust.  3 obejmują szczegółowe dane dotyczące niezgodności z  przepisami doty­ czącymi sektora wina, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych obowiązującymi daną Stronę lub z niniejszą umo­ wą i  są przekazywane wraz z  dokumentami urzędowymi, handlowymi lub innymi stosownymi dokumentami oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi środków administracyjnych lub postępowań sądowych, które mogą zostać pod­ jęte w razie konieczności. Artykuł 14 Konsultacje 1. Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie wypełniła zobowiązania zawartego w niniejszej umowie, Strony przy­ stępują do konsultacji. 2. Strona, która zwraca się o przeprowadzenie konsultacji, przedstawia drugiej Stronie wszystkie informacje niezbędne do szczegółowego zbadania danego zagadnienia. 3. W przypadku gdy jakakolwiek zwłoka mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub osłabić skuteczność środków działania mających na celu kontrolę nadużyć finansowych, można podjąć odpowiednie przejściowe środki ochron­ ne, bez wcześniejszej konsultacji, pod warunkiem że konsultacje będą miały miejsce niezwłocznie po podjęciu takich środków. 4. Jeżeli w wyniku konsultacji przewidzianych w ust. 1 i 3 Strony nie osiągną porozumienia, Strona, która zwróciła się o przeprowadzenie konsultacji lub podjęła środki określone w ustępie 3, może podjąć, zgodnie z art. 129 niniejszego ukła­ du, odpowiednie środki umożliwiające prawidłowe stosowanie niniejszej umowy. TYTUŁ  III POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł  15 Tranzyt niewielkich ilości I. a) b) II. 1. Niniejsza umowa nie ma zastosowania do win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które: są przewożone tranzytem przez terytorium jednej ze Stron lub pochodzą z terytorium jednej ze Stron i są przesyłane w niewielkich ilościach między Stronami, na warunkach prze­ widzianych w ust. II i zgodnie z określonymi w nim procedurami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 102 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.