Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 130

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 130

Strona 130 z 203

Artykuł 3 Kumulacja we wspólnocie

c)

powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wyma­ gań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opubli­ kowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Czarnogórze zgodnie z jej własnymi procedurami.

1. Bez uszczerbku dla postanowień art.  2 ust.  2, produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzys­ kane i zawierają materiały pochodzące z Czarnogóry, ze Wspól­ noty lub jakiegokolwiek innego kraju lub terytorium uczestniczącego w procesie stabilizacji i stowarzyszenia Unii Eu­ ropejskiej (1), lub zawierają materiały pochodzące z  Turcji, do których stosuje się decyzję nr  1/95 Rady Stowarzyszenia WETurcja z dnia 22 grudnia 1995 r. (2), pod warunkiem że produkty te zostały we Wspólnocie poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w  art.  7. Nie jest ko­ nieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarcza­ jącej obróbce lub przetwarzaniu.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w  powiadomieniu opublikowanym w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Wspólnota, poprzez Komisję Europejską, poinformuje Czarnogó­ rę o szczegółach umów oraz o odpowiednich regułach pochodze­ nia, które mają zastosowanie do innych krajów lub terytoriów, o których mowa w ust. 1. Z zakresu kumulacji przewidzianej w  niniejszym artykule wyłą­ cza się produkty wymienione w załączniku V.

2. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany pro­ dukt uważa się za pochodzący ze Wspólnoty tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych mate­ riałów pochodzących z któregokolwiek spośród pozostałych kra­ jów i  terytoriów, o  których mowa w  ust.  1. W  przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z  kraju, który ma największy udział materia­ łów pochodzących, użytych w procesie produkcji we Wspólnocie.

Artykuł  4 Kumulacja w  Czarnogórze 1. Bez uszczerbku dla postanowień art.2 ust. 2, produkty uwa­ ża się za pochodzące z  Czarnogóry, jeżeli zostały tam uzyskane i  zawierają materiały pochodzące ze Wspólnoty, z  Czarnogóry lub jakiegokolwiek innego kraju lub terytorium uczestniczącego w  procesie stabilizacji i  stowarzyszenia Unii Europejskiej (1) lub zawierają materiały pochodzące z  Turcji, do których stosuje się decyzję nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 22 grud­ nia 1995 r. (2), pod warunkiem że produkty te zostały w Czarno­ górze poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu. 2. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane w Czarnogórze nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany pro­ dukt uważa się za pochodzący z  Czarnogóry tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych mate­ riałów pochodzących z któregokolwiek spośród pozostałych kra­ jów i  terytoriów, o  których mowa w  ust.  1. W  przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z  kraju, który ma największy udział materia­ łów pochodzących, użytych w procesie produkcji w Czarnogórze. 3. Produkty pochodzące z  krajów lub terytoriów, o  których mowa w ust. 1, które nie są poddawane obróbce lub przetwarza­ niu w Czarnogórze, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów lub terytoriów. 4. Kumulacja przewidziana w  niniejszym artykule ma zasto­ sowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki: a) pomiędzy krajami lub terytoriami ubiegającymi się o  uzys­ kanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zasto­ sowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w  sprawie taryf celnych i  handlu (GATT 1994);

3. Produkty pochodzące z  krajów lub terytoriów, o  których mowa w ust. 1, które nie są poddawane obróbce lub przetwarza­ niu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów lub terytoriów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 130 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.