Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 132

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 132

Strona 132 z 203

Do celów stosowania art. 2 produkty, które nie są całkowi­ cie uzyskane, są uważane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu wtedy, gdy spełnione są warunki określone w wy­ kazie załącznika II. Powyższe warunki wskazują, w  odniesieniu do wszystkich pro­ duktów objętych niniejszym układem, na obróbkę lub przetwo­ rzenie, które muszą zostać wykonane na materiałach niepochodzących, użytych przy wytwarzaniu, i są stosowane wy­ łącznie w  odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w  wykazie, jest użyty do wy­ tworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produk­ tu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i  nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzących, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania.

e)

produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone; produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z  morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Czar­ nogóry przez ich statki; produkty wytworzone na pokładzie ich statków-przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f);

f)

g)

h) używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzy­ skiwania surowców, łącznie z używanymi oponami nadają­ cymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady; (i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej;

L 108/238

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

2. Nie naruszając postanowień ust. 1, materiały niepochodzą­ ce, które zgodnie z  warunkami określonymi w  wykazie nie po­ winny być użyte do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że: a) b) ich łączna wartość nie przekracza 10 % ceny ex works produktu; żadna z wartości procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie zo­ stała przekroczona przy zastosowaniu niniejszego ustępu.

m) zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; mie­ szanie cukru z innymi materiałami; n) zwykły montaż części artykułów dla otrzymania kompletne­ go artykułu lub demontaż produktów na części; o) połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)-n);

p) ubój zwierząt. 2. Wszystkie czynności przeprowadzone we Wspólnocie lub w Czarnogórze w odniesieniu do danego produktu będą rozwa­ żane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbkę jakim został poddany dany produkt należy uznać za niewystar­ czające w rozumieniu ust. 1. Artykuł  8

Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych roz­ działami 50–63 zharmonizowanego systemu. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się zgodnie z postanowie­ niami art. 7. Artykuł 7 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie 1. Nie naruszając postanowień ust. 2, następujące czynności są uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla na­ dania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produk­ tów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; łączenie i rozłączanie paczek; mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie warstwy utlenio­ nej, oleju, farby lub innych warstw pokrywających; prasowanie wyrobów włókienniczych; proste czynności malowania i polerowania; łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie zbóż lub ryżu; czynności polegające na barwieniu cukru lub formowaniu kostek cukru; obieranie, drylowanie i  łuskanie owoców, orzechów i warzyw; ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie; przesiewanie, klasyfikowanie, sortowanie, klasyfikacja, stop­ niowanie, dopasowanie; (łącznie z  tworzeniem zestawów artykułów); zwykłe umieszczanie w butelkach, puszkach, flakonach, tor­ bach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach itp.; oraz wszystkie inne proste czynności związa­ ne z pakowaniem; umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opako­ waniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 132 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.