Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 133

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 133

Strona 133 z 203

Jednostka kwalifikacyjna 1. Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu jest poszczególny produkt, który uważa się za jednostkę podstawową dla klasyfikacji w nomenklaturze zhar­ monizowanego systemu. Wynika z tego, że: a) jeżeli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów sklasyfikowany jest na warunkach przewidzianych w zharmonizowanym systemie w jednej pozycji, to jednost­ kę kwalifikacyjną stanowi całość; jeżeli przesyłka składa się z szeregu identycznych produktów sklasyfikowanych w  tej samej pozycji zharmonizowanego systemu, to każdy produkt musi być traktowany indywidu­ alnie do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu.

b)

2. Jeżeli, zgodnie z regułą 5 zharmonizowanego systemu, opa­ kowanie jest traktowane łącznie z produktem do celów klasyfika­ cji, powinno być również traktowane łącznie do celów określania pochodzenia. Artykuł 9 Akcesoria, części zapasowe i  narzędzia Akcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wy­ posażenia i  są wliczone w  jego cenę lub nie są oddzielnie faktu­ rowane, są uważane za stanowiące całość z  urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa. Artykuł  10 Zestawy Zestawy, jak zdefiniowano w regule ogólnej 3 zharmonizowane­ go systemu, są uważane za pochodzące, jeżeli wszystkie elemen­ ty zestawu są produktami pochodzącymi. Niemniej jednak, jeżeli zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to będzie on jako całość uważany za pochodzący, pod warun­ kiem że wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny ex works zestawu.

k)

l)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/239

Artykuł 11 Elementy neutralne Aby ustalić, czy produkt jest pochodzący, nie jest niezbędne usta­ lenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania: a) b) c) d) energii i paliwa; fabryki i wyposażenia; maszyn i narzędzi; towarów, które nie wchodzą i które nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

b)

można wykazać, w  sposób satysfakcjonujący organy celne, że: i) towary ponownie przywiezione zostały uzyskane po­ przez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionych oraz ii) całkowita wartość dodana uzyskana poza granicami Wspólnoty lub Czarnogóry wskutek zastosowania po­ stanowień niniejszego artykułu nie przekracza 10 % ceny ex works produktu końcowego dla którego wnio­ skowano o status pochodzenia.

Artykuł 12 Zasada terytorialności 1. Z wyjątkiem przewidzianym w  art.  3 i  4 oraz w  ust.  3 ni­ niejszego artykułu, warunki uzyskania statusu pochodzenia pro­ duktu określone w tytule II muszą być spełniane w sposób ciągły we Wspólnocie lub w Czarnogórze. 2. Z wyjątkiem przewidzianym w art. 3 i 4, jeżeli produkty po­ chodzące wywiezione ze Wspólnoty lub z Czarnogóry do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepocho­ dzące, chyba że zgodnie z  wymogami organów celnych można wykazać, że: a) towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione oraz b) nie zostały poddane żadnym czynnościom wykraczającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym sta­ nie, gdy znajdowały się w państwie, do którego zostały wy­ wiezione lub gdy były przedmiotem wywozu.

4. Do celów stosowania ust. 3, warunki uzyskania statusu po­ chodzenia ustanowione w tytule II nie dotyczą obróbki ani prze­ twarzania wykonanego poza granicami Wspólnoty lub Czarnogóry. Jednak w  przypadku gdy na liście zamieszczonej w  załączniku II zasada określająca maksymalną wartość dla wszystkich materiałów niepochodzących wykorzystanych w pro­ dukcji zostanie zastosowana do określania statusu pochodzenia produktu końcowego, łączna wartość materiałów niepochodzą­ cych wykorzystanych na terytorium zainteresowanej strony, wraz z  całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza granicami Wspól­ noty lub Czarnogóry zgodnie z postanowieniami niniejszego ar­ tykułu, nie powinna przekroczyć podanej wartości procentowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 133 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.