Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 135

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 135

Strona 135 z 203

3. Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia w każdym momencie, na wniosek organów celnych, wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych przy wytworzeniu da­ nych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o skut­ ku równoważnym, stosowane w  odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone. 4. Postanowienia ustępów 1–3 stosuje się również do opako­ wań w  rozumieniu art.  8 ust.  2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu art. 9 oraz zestawów w rozumieniu ar­ t. 10, gdy takie przedmioty są niepochodzące. 5. Postanowienia ust. 1- 4 stosuje się wyłącznie do materiałów będących przedmiotem niniejszego układu. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w  odniesieniu do produktów rolnych przy wywozie zgodnie z postanowieniami układu

TYTUŁ  V DOWÓD POCHODZENIA

(ii) zawierającego datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy stat­ ków lub innych użytych środków transportu; oraz (iii) poświadczającego warunki, na jakich produkty pozosta­ wały w kraju tranzytu lub c) w przypadku braku powyższych, jakiegokolwiek dokumen­ tu uzupełniającego. Artykuł  14 Wystawy 1. Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w kraju lub na terytorium innym niż kraje, o których mowa w art. 3 i 4, które to produkty po wystawie sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty lub Czarnogóry, korzystają przy przywozie z  posta­ nowień niniejszego układu, pod warunkiem wykazania zgodnie z wymogami organów celnych, że: a) eksporter nadał te produkty z  terytorium Wspólnoty lub Czarnogóry do państwa, w którym odbywa się wystawa oraz że wystawiał tam te produkty; produkty zostały sprzedane lub w  inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Czarnogórze; produkty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocz­ nie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę oraz d) produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

b)

c)

Artykuł  16 Wymogi ogólne 1. Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Czarnogóry oraz produkty pochodzące z Czarnogóry przy przy­ wozie do Wspólnoty korzystają z postanowień niniejszego ukła­ du po przedstawieniu: a) świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór znajduje się w załączniku III lub

2. Dowód pochodzenia musi zostać wystawiony lub sporzą­ dzony zgodnie z  postanowieniami tytułu V  i przedstawiony or­ ganom celnym kraju przywozu w  normalnym trybie. Musi być w nim wskazana nazwa i adres wystawy. Gdy jest to niezbędne, może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca wa­ runków, na których produkty były wystawione.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/241

b)

w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji (zwa­ nej dalej „deklaracją na fakturze”), sporządzonej przez eks­ portera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w  sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować; tekst deklaracji na fakturze zamieszczony jest w załączniku IV.

6. Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 wska­ zuje się w polu 11 świadectwa. 7. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiają organy celne i  udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu lub jego zapewnienia.

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 produkty pochodzące w  rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w  przypadkach określonych w art. 27, z postanowień niniejszego układu bez ko­ nieczności przedkładania jakiegokolwiek z dokumentów określo­ nych powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 135 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.