Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 136

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 136

Strona 136 z 203

Artykuł  18 Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z  mocą wsteczną 1. Bez względu na postanowienia art.  17 ust.  7 świadectwo przewozowe EUR.1 może, w drodze wyjątku, zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli: a) nie zostało ono wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub niezamierzonych pominięć lub zaistnie­ nia innych szczególnych okoliczności lub b) zgodnie z wymogami organów celnych wykazano, że świa­ dectwo przewozowe EUR.1 zostało wystawione, ale nie zo­ stało z przyczyn technicznych przyjęte przy przywozie.

Artykuł 17 Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 1. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiane jest przez or­ gany celne kraju wywozu na pisemny wniosek sporządzony przez eksportera lub – na jego odpowiedzialność – przez jego upoważ­ nionego przedstawiciela. 2. W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełniają zarówno świadectwo przewozowe EUR.1, jak i formu­ larz wniosku, których wzory zamieszczone są w  załączniku III. Formularze te wypełnia się w jednym z języków, w których spo­ rządzony został układ oraz zgodnie z prawem kraju wywozu. Je­ żeli sporządzane są odręcznie, wypełnia się je tuszem, drukowanymi literami. Opis produktów musi być zamieszczony w polu do tego przeznaczonym bez pozostawiania wolnych wier­ szy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić li­ nię poziomą poniżej ostatniej linijki opisu oraz przekreślić puste miejsce. 3. Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadec­ twa przewozowego EUR.1 jest zobowiązany do przedłożenia w  dowolnym momencie na żądanie organów celnych kraju wy­ wozu, w  którym świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawia­ ne, wszystkich odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów i  spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawiają organy celne 4. państwa członkowskiego Wspólnoty lub Czarnogóry, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Czarnogóry lub z jednego z pozostałych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. 3 i 4 i które spełniają inne wymogi niniej­ szego protokołu. 5. Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 podejmują wszelkie niezbędne działania w  celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W  tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfi­ kację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontro­ lę, którą uznają za stosowną. Organy celne wystawiające świadectwo zapewniają także, aby formularze określone w ust. 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w  sposób wykluczający możliwość dodania fałszywych wpisów.

2. Do celów stosowania ust. 1, eksporter musi wskazać w swo­ im wniosku miejsce i  datę wywozu produktów, do których od­ nosi się świadectwo przewozowe EUR.1 oraz podać przyczyny wystąpienia z wnioskiem. 3. Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe EUR.1 z  mocą wsteczną jedynie po sprawdzeniu, że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdu­ jącymi się w odpowiednich dokumentach. W certyfikatach EUR.1 wystawionych retrospektywnie 4. umieszcza się następujący wpis w języku angielskim:

„WYSTAWIONO Z MOCĄ WSTECZNĄ”

5. Wpis określony w  ust.  4 umieszcza się w  rubryce „Uwagi” świadectwa przewozowego EUR.1.

Artykuł  19 Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1, eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, z wnioskiem o wystawienie duplika­ tu w  oparciu o  dokumenty wywozowe znajdujące się w  ich posiadaniu. 2. Duplikat wystawiony w ten sposób zawiera następującą ad­ notację w języku angielskim:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 136 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.