Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 140

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 140

Strona 140 z 203

 1 lit. b) i ar­ t. 27 ust. 3, w przypadkach gdy produkty są fakturowane w wa­ lucie innej niż euro, kwoty wyrażone w walucie krajowej państwa członkowskiego Wspólnoty, Czarnogóry oraz innych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. 3 i art. 4, stanowiące równo­ wartość kwot wyrażonych w euro, są określane corocznie przez dane kraje. 2. Przesyłka korzysta z postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) lub ar­ t. 27 ust. 3 poprzez odniesienie do waluty, w której sporządzona jest faktura, zgodnie z  kwotą ustaloną dla zainteresowanego państwa. 3. Kwoty podawane w  jakiejkolwiek walucie krajowej stano­ wią równowartość kwot wyrażonych w  euro wg kursu z  pierw­ szego dnia roboczego października. Kwoty wyrażone w walutach narodowych zgłaszane są Komisji Europejskiej do dnia 15  paź­ dziernika i  obowiązują od 1  stycznia następnego roku. Komisja Europejska powiadamia pozostałe kraje o wysokości kwot wyra­ żonych w walutach narodowych.

4. Kraj może zaokrąglić w górę lub w dół kwoty otrzymane po przeliczeniu kwoty wyrażonej w  euro na swoją walutę krajową. Kwota po zaokrągleniu nie może różnić się od kwoty otrzymanej po przeliczeniu o  więcej niż 5 %. Kraj może pozostawić bez zmian kwoty wyrażone w  walucie krajowej stanowiące równo­ wartość kwot wyrażonych w  euro, jeżeli w  wyniku corocznego ich dostosowywania przewidzianego w ust. 3 kwoty te po doko­ naniu przeliczenia, a przed zaokrągleniem, ulegają podwyższeniu o nie więcej niż 15 % równowartości kwoty wyrażonej w walucie krajowej. Równowartość kwoty wyrażonej w  walucie krajowej może być pozostawiona bez zmian, jeżeli po przeliczeniu byłaby ona niższa niż równowartość kwoty wyrażonej w  walucie krajowej. 5. Kwoty wyrażone w euro podlegają przeglądowi dokonywa­ nemu przez Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia na wniosek Wspólnoty lub Czarnogóry. Przeprowadzając przegląd Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia rozważy celowość zachowania skut­ ków odnośnych ograniczeń uwzględniając wartości rzeczywiste. W tym celu może on podjąć decyzję o zmianie kwot wyrażonych w euro.

TYTUŁ  VI UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

Artykuł  32 Wzajemna pomoc 1. Organy celne państw członkowskich Wspólnoty i Czarno­ góry udostępnią sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Eu­ ropejskiej wzory odcisków pieczęci używanych w  ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.1 oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturze. 2. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania niniejszego protokołu, Wspólnota i Czarnogóra będą udzielać sobie wzajem­ nej pomocy, za pośrednictwem właściwych organów administra­ cji celnej, przy sprawdzaniu autentyczności świadectw przewozowych EUR.1 lub deklaracji na fakturze i  poprawności informacji podanych w tych dokumentach. Artykuł 33 Weryfikacja dowodów pochodzenia 1. Późniejsze weryfikacje dowodów pochodzenia przeprowa­ dzane są wyrywkowo lub za każdym razem, kiedy organy celne kraju przywozu mają uzasadnione wątpliwości co do autentycz­ ności tych dokumentów, statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. 2. Do celów stosowania postanowień ust. 1, organy celne kra­ ju przywozu zwracają świadectwo przewozowe EUR.1 oraz fak­ turę, jeżeli taka została przedłożona, deklarację na fakturze lub kopię tych dokumentów organom celnym kraju wywozu, poda­ jąc w  stosownych przypadkach powody złożenia wniosku o  weryfikację. Wszelkie uzyskane dokumenty lub informacje wskazujące, iż informacje podane na dowodzie pochodzenia są nieprawdziwe, są przekazywane wraz z wnioskiem o przeprowa­ dzenie weryfikacji.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/245

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 140 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.