Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 144

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 144

Strona 144 z 203

Przykład: W przypadku artykułów odzieżowych z ex działu 62 wytworzonych z materiałów nietkanych, jeżeli dla tej klasy ar­ tykułów dozwolone jest wyłącznie stosowanie niepochodzącej przędzy, nie jest możliwe użycie jako materiału wyj­ ściowego materiału nietkanego – nawet jeżeli materiałów nietkanych nie można wykonać z  przędzy. W  takich przypadkach materiał wyjściowy będzie zazwyczaj na etapie przed przędzą, tj. na etapie włókna. 3.6. Jeżeli przedstawiona w wykazie reguła przewiduje dwie maksymalne wartości procentowe materiałów niepochodzą­ cych, które mogą zostać wykorzystane, wartości tych nie można sumować. Oznacza to, iż maksymalna wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie może nigdy przekroczyć wyższej wartości procentowej. Ponad­ to poszczególne wartości procentowe nie mogą być przekraczane w przypadku określonych materiałów, do których się odnoszą.

Uwaga 4: 4.1. Użyte w wykazie określenie „włókna naturalne” odnosi się do włókien innych niż włókna sztuczne lub syntetyczne. Określenie to jest ograniczone do etapu poprzedzającego etap przędzenia, włączając w to także odpady oraz, o ile nie postanowiono inaczej, dotyczy ono także włókien zgrzebnych, czesankowych i inaczej przetworzonych, jednak nie przędzonych. 4.2. Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycją 5002 i 5003, jak również włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą objęte pozycjami 5101 do 5105, włókna bawełniane ob­ jęte pozycjami 5201 do 5203 oraz pozostałe włókna roślinne objęte pozycjami 5301 do 5305. 4.3. kreśleń „pulpa włókiennicza”, „materiały chemiczne” i  „materiały do produkcji papieru” użyto w  wykazie do opisy­ wania materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50 do 63, a które mogą być używane do wytworzenia włó­ kien sztucznych, syntetycznych, papierniczych lub przędz.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/249

4.4. Określenie „włókna odcinkowe chemiczne” jest używane w wykazie w odniesieniu do kabla z włókna ciągłego synte­ tycznego lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów objętych pozycjami 5501 do 5507. Uwaga 5: 5.1. Jeżeli w stosunku do określonych produktów ujętych w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, warunki określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do żadnych podstawowych materiałów włókienniczych, użytych do wytworzenia tych produktów, które stanowią razem 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych podstawo­ wych materiałów włókienniczych. (Zobacz również uwagi 5.3 i 5.4 poniżej). 5.2. Jednakże tolerancja określona w uwadze 5.1 może mieć zastosowanie wyłącznie do produktów mieszanych, które zo­ stały wykonane z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych. Podstawowymi materiałami włókienniczymi są: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — jedwab, wełna, gruba sierść zwierzęca, cienka sierść zwierzęca, włosie końskie, bawełna, materiały do produkcji papieru i papier, len, konopie siewne, juta i pozostałe włókna łykowe, sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju „Agave”, włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, syntetyczne włókno ciągłe, sztuczne włókna ciągłe chemiczne, włókna ciągłe przewodzące prąd, syntetyczne włókna odcinkowe z polipropylenu, syntetyczne włókna odcinkowe z poliestru, syntetyczne włókna odcinkowe z poliamidu, syntetyczne włókna odcinkowe z poliakrylonitrylu, syntetyczne włókna odcinkowe z poliimidu, syntetyczne włókna odcinkowe z politetrafluoroetylenu, syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu), syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu), inne syntetyczne włókna odcinkowe, sztuczne włókna odcinkowe z wiskozy,

L 108/250

PL — — — —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

pozostałe sztuczne włókna odcinkowe, przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru, nawet rdzeniowa, przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru, nawet rdzeniowa, produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego, nawet powlekanego proszkiem alu­ miniowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju między dwie warstwy tworzywa sztucznego, pozostałe produkty objęte pozycją 5605.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 144 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.