Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 150

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 150

Strona 150 z 203

Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztar­ dy Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem przetworzo­ nych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005 Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Mąka i mączka, z gorczycy oraz goto­ wa musztarda ex 2104 Zupy i buliony i przetwory z nich

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone

L 108/260

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w których wszystkie użyte winogro­ na lub materiały pochodzące z wino­ gron są całkowicie uzyskane

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające doda­ tek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane i pozostałe na­ poje bezalkoholowe, z wyłączeniem so­ ków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu, i w których całość użytego soku owo­ cowego (z wyjątkiem soku z anana­ sów, limonek lub grejpfrutów) jest pochodząca

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościo­ wej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alko­ holowe, o dowolnej mocy, skażone

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i w którym wszystkie użyte winogro­ na lub materiały pochodzące z wino­ gron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć ara­ ku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościo­ wej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i w którym wszystkie użyte winogro­ na lub materiały pochodzące z wino­ gron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć ara­ ku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

ex dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożyw­ czego; gotowa pasza dla zwierząt; z wyjąt­ kiem: Mączka z wielorybów; mąki, mączki i gra­ nulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięcza­ ków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi Pozostałości z produkcji skrobi z kukury­ dzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt, przekra­ czającej 40 % masy

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowi­ cie uzyskane

ex 2301

ex 2303

Wytwarzanie, w którym całość użytej ku­ kurydzy jest całkowicie uzyskana

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/261

ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe z eks­ trakcji oliwy, zawierające więcej niż 3 % oliwy Preparaty, w rodzaju stosowanych do kar­ mienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

2309

Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pocho­ dzące, i wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

ex dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych obję­ tych pozycją 2401 jest pochodzące Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych obję­ tych pozycją 2401 jest pochodzące Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wzbogacanie zawartości węgla, oczysz­ czanie i mielenie surowego grafitu krysta­ licznego Cięcie marmuru o grubości przekraczają­ cej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cyga­ retki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

ex 2403

Tytoń do palenia

ex dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; z wyjątkiem:

ex 2504

Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmie­ lony Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz po­ zostałe kamienie pomnikowe lub budow­ lane, tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie pro­ stokątnym (włączając kwadratowy), o gru­ bości nieprzekraczającej 25 cm Dolomit kalcynowany Kruszony naturalny węglan magnezu (ma­ gnezyt), w szczelnie zamkniętych pojem­ nikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana) Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznych

ex 2515

ex 2516

Cięcie kamienia o grubości przekraczają­ cej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

ex 2518 ex 2519

Kalcynacja dolomitu niekalcynowanego Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć naturalne­ go węglanu magnezu (magnezytu).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 150 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.