Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 152

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 152

Strona 152 z 203

2715

Mieszanki bitumiczne oparte na natural­ nym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitu­ mie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (na przy­ kład masy uszczelniające bitumiczne, fluk­ sy)

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachet­ nych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 2805

„Mischmetall”

Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termalnego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

ex 2811

Tritlenek siarki

Wytwarzanie z ditlenku siarki

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 2833

siarczan glinu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex 2840

Nadboran sodu

Wytwarzanie z pentahydratu tetraboranu disodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

L 108/264

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex 2852

Związki rtęci z nasyconymi alifatycznymi kwasami monokarboksylowymi i ich bezwodnikami, halogenkami, nadtlenka­ mi i nadtlenkokwasami; ich fluorowcowa­ ne, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednakże wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2915 i 2916 nie prze­ kracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochod­ nymi

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednakże wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Związki rtęci ze związkami heterocyklicz­ nymi tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocy­ kliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Związki rtęci z kwasami naftenowymi, ich solami nierozpuszczalnymi w wodzie oraz ich estrami

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 152 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.