Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 153

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 153

Strona 153 z 203

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Pozostałe związki rtęci z gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni; produk­ ty chemiczne i preparaty przemysłu che­ micznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex dział 29

Chemikalia organiczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 2901

Węglowodory alifatyczne przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/265

ex 2902

Cykloalkany i cykloalkeny (inne niż azule­ ny), benzen, toluen i ksylen, przeznaczo­ ne do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 2905

Alkoholany metali z alkoholi wymienio­ nych w tej pozycji i z etanolu

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 2905. Alkoholanów metali objętych tą pozycją można jednak użyć, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarbok­ sylowe i ich bezwodniki, halogenki, nad­ tlenki i nadtlenkokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednakże wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 2932

– Etery wewnętrzne i ich fluorowcowa­ ne, sulfonowane, nitrowane lub nitro­ zowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednakże wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Acetale cykliczne i półacetale we­ wnętrzne i ich fluorowcowane, sulfo­ nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

2933

Związki heterocykliczne tylko z hetero­ atomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednakże wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją. Jednak wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 153 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.