Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 156

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 156

Strona 156 z 203

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/269

ex dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchnio­ wo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne artyku­ ły, pasty modelarskie, „woski dentystycz­ ne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3403

Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów z ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitu­ micznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3404

Woski sztuczne i preparowane:

– Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitu­ micznych, gazu parafinowego lub pa­ rafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem: — — olejów uwodornionych o charakte­ rze wosków objętych pozycją 1516, kwasów tłuszczowych o nieokreślo­ nym składzie chemicznym i przemy­ słowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych po­ zycją 3823, oraz materiałów objętych pozycją 3404

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Można jednakże użyć tych materiałów, je­ żeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

ex dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfiko­ wane; kleje; enzymy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

L 108/270

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfiko­ wane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach albo innych modyfikowanych skrobiach; – Skrobie, eteryfikowane lub estryfiko­ wane Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3505 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1108 Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

ex 3507

Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 156 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.