Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 158

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 158

Strona 158 z 203

3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utle­ niania, inhibitory tworzenia się żywic, do­ datki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącz­ nie z benzyną) lub do innych cieczy, sto­ sowanych do tych samych celów, co oleje mineralne – Przygotowane dodatki do olejów sma­ rowych zawierające oleje z ropy nafto­ wej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych – Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 3811, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; zło­ żone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucz­ nych Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpo­ żarowych; granaty gaśnicze

3813

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i roz­ cieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krąż­ ków, płytek lub form podobnych; związki chemiczne domieszkowane, do stosowa­ nia w elektronice Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozosta­ łe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy nafto­ wej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe

3818

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

3819

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

3820

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex 3821

Gotowe pożywki do odżywiania drobno­ ustrojów (włącznie z wirusami i podobny­ mi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych Odczynniki diagnostyczne lub laborato­ ryjne na podłożach, dozowane odczynni­ ki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

3822

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/273

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; prze­ mysłowe alkohole tłuszczowe: – Przemysłowe monokarboksylowe kwa­ sy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafinacji – Przemysłowe alkohole tłuszczowe Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3823

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włą­ czone: – Następujące produkty objęte tą pozy­ cją: — Gotowe spoiwa do form odlewni­ czych lub rdzeni na bazie natural­ nych produktów żywicznych Kwasy naftenowe, ich sole nieroz­ puszczalne w wodzie oraz ich es­ try Sorbit, inny niż ten objęty pozy­ cją 2905 Produkty sulfonowania przy rafi­ nacji ropy, z wyłączeniem sulfo­ nianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloamino­ wych; tiofenowane kwasy sulfo­ nowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole Wymieniacze jonowe Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych Alkaliczny tlenek żelaza oczyszczania gazów do Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 158 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.