Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 160

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 160

Strona 160 z 203

ex 4102

Surowe skóry owcze, jagnięce, bez wełny

Usuwanie wełny ze skóry owiec lub ja­ gniąt Dogarbowywanie wstępnie garbowanych skór lub Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4104 do 4106

Skóry, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale nie­ wyprawione inaczej

4107, 4112 i 4113

Skóra poddana dalszej wyprawie po gar­ bowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, odwłoszona, na­ wet dwojona, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114 Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

ex 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cjami od 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwab­ ników) Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:

ex dział 43

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykoń­ czone, połączone: – Płaty, krzyże i podobne kształty Wybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór Wytwarzanie z niepołączonych skór futer­ kowych, garbowanych lub wykończonych Wytwarzanie z niepołączonych skór futer­ kowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nie okorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego Struganie, szlifowanie lub łączenie styko­ wo

– Pozostałe

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe artykuły ze skór futerkowych

ex dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione

ex 4407

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, na­ wet strugane, szlifowane lub łączone sty­ kowo, o grubości przekraczającej 6 mm Arkusze na forniry (włącznie z otrzyma­ nymi przez cięcie drewna warstwowego) i na sklejkę lub na inne podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub oko­ rowane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprze­ kraczającej 6 mm, strugane

ex 4408

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łącze­ nie na zakładkę

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/277

ex 4409

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo: – Szlifowane lub łączone stykowo – Kształtki i profile Szlifowanie lub łączenie stykowo Frezowanie lub profilowanie Frezowanie lub profilowanie

od ex 4410 do ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilo­ wane Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drew­ na

ex 4415

Wytwarzanie z desek nieciętych na wy­ miar Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepi­ łowaniem na dwóch podstawowych po­ wierzchniach Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komór­ kowych płyt drewnianych, gontów i da­ chówek Frezowanie lub profilowanie Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciąg­ niętego objętego pozycją 4409 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów do wytwarza­ nia papieru objętych działem 47 Wytwarzanie z materiałów do wytwarza­ nia papieru objętych działem 47

ex 4416

ex 4418

– Wyroby stolarskie i ciesielskie dla bu­ downictwa, z drewna

– Kształtki i profile ex 4421 Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

ex dział 45

Korek i artykuły z korka; z wyjątkiem:

4503

Artykuły z korka naturalnego

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozosta­ łych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny Ścier z drewna lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektu­ ra, z odzysku (makulatura i odpady) Papier i tektura; artykuły z masy papierni­ czej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:

Dział 47

ex dział 48

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane i kratko­ wane Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pako­ wane w pudełka

4816

L 108/278

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 160 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.