Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 163

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 163

Strona 163 z 203

5401 do 5406

Nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytwarzanie z ( ):

7

surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— — 5407 i 5408 Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych che­ micznych: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe

Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— — lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu 5501 do 5507 Włókna odcinkowe chemiczne Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

5508 do 5511

Przędza i nici do szycia z włókien odcin­ kowych chemicznych

— —

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/283

5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicz­ nych: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— — lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu ex dział 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artyku­ ły z nich; z wyjątkiem: Wytwarzanie z (7): — — — — 5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany: – Filc igłowany Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

Jednakże: — — — włókno polipropylenowe ciągłe obję­ te pozycją 5402, włókno polipropylenowe objęte po­ zycją 5503 lub 5506, lub włókno polipropylenowe ciągłe obję­ te pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszyst­ kich przypadkach mniejsza od 9 decytek­ stów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 108/284

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

– Pozostałe

Wytwarzanie z ( ):

7

— — —

włókien naturalnych, z włókien odcinkowych chemicz­ nych wykonanych z kazeiny, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5604

Nić gumowa i sznurek, pokryte materia­ łem włókienniczym; przędza włókienni­ cza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi

– Nić gumowa i sznurek, pokryte mate­ riałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— —

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym po­ zycją 5404 lub 5405, połączona z meta­ lem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— —

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskie­ go); przędza szenilowa (włącznie z przę­ dzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— —

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 163 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.