Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 168

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 168

Strona 168 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/293

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiol­ ki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do trans­ portu lub pakowania towarów; słoje szkla­ ne na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia, ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła niecię­ tego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła niecię­ tego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu lub Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem druko­ wania sitodrukiem) przedmiotów szkla­ nych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmio­ tu ze szkła nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaleto­ wych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte po­ zycją 7010 lub 7018)

ex 7019

Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z: — niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub waty szklanej

— ex dział 71 Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szla­ chetne, metale platerowane metalem szla­ chetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem: Perły naturalne lub hodowlane, sortowa­ ne i tymczasowo nawleczone dla ułatwie­ nia transportu

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 7101

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

Z kamieni szlachetnych lub półszlachet­ ex 7102, ex 7103 i ex 7104 nych (naturalnych, syntetycznych lub od­ tworzonych) 7106, 7108 i 7110 Metale szlachetne: – W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 lub Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

– W stanie półproduktu lub w proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w sta­ nie surowym

L 108/294

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex 7107, Metale platerowane metalem szlachetnym, ex 7109 i ex 7111 półwyroby 7116 Artykuły z pereł naturalnych lub hodow­ lanych, kamieni szlachetnych lub półszla­ chetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z metali platerowanych me­ talami szlachetnymi nieobrobionymi Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z części metali nieszlachet­ nych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7117

ex dział 72

Żeliwo i stal; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206 Wytwarzanie z półwyrobów objętych po­ zycją 7207 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7218 Wytwarzanie z półwyrobów objętych po­ zycją 7218 Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206, 7218 lub 7224

7207 7208 do 7216

Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej Wyroby walcowane płaskie, sztaby i prę­ ty, kątowniki, kształtowniki i profile z że­ liwa lub stali niestopowej Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej Drut ze stali nierdzewnej Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach; ką­ towniki i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych Drut z pozostałej stali stopowej Artykuły z żeliwa lub stali; z wyjątkiem:

7217 ex 7218, od 7219 do 7222 7223 ex 7224, od 7225 do 7228

7229 ex dział 73

Wytwarzanie z półwyrobów objętych po­ zycją 7 224 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7206 Wytwarzanie z materiałów objętych pozy­ cją 7206

ex 7301 7302

Ścianka szczelna Elementy konstrukcyjne torów kolejo­ wych lub tramwajowych, z żeliwa lub sta­ li: odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrot­ nicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, sio­ dełka szynowe, kliny siodełkowe, pod­ kładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 168 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.