Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 170

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 170

Strona 170 z 203

ex 7616

Wyroby z aluminium inne niż siatka, tka­ niny, ruszty, elementy siatkowe, ogrodze­ nia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy bez końca) z dru­ tu aluminiowego, i siatka metalowa roz­ ciągana z aluminium

Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w systemie zharmonizo­ wanym Ołów i artykuły z ołowiu; z wyjątkiem: Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex dział 78

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/297

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie: – Ołów rafinowany Wytwarzanie z ołowiu „bullion” lub oło­ wiu „work” Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpa­ dów i złomu objętych pozycją 7802 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

7802

Odpady ołowiu i złom

ex dział 79

Cynk i artykuły z cynku; z wyjątkiem:

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpa­ dów i złomu objętych pozycją 7902 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7902

Odpady cynku i złom

ex dział 80

Cyna i artykuły z cyny; z wyjątkiem:

8001

Cyna nieobrobiona plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpa­ dów i złomu objętych pozycją 8002 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

8002 i 8007

Odpady cyny i złom; inne wyroby z cyny

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów: – Pozostałe metale nieszlachetne, obro­ bione; artykuły z tych materiałów: Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Pozostałe

ex dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachet­ nych; ich części z metali nieszlachetnych z wyjątkiem:

L 108/298

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

8206

Narzędzia złożone z dwóch lub więcej ar­ tykułów objętych pozycjami od 8202 do 8205, pakowane w komplety do sprzeda­ ży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją z wyjątkiem pozycji od 8202 do 8205. Można jednakże stosować w zestawie narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205, jeżeli ich całkowita war­ tość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

8207

Narzędzia wymienne do narzędzi ręcz­ nych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do praso­ wania, tłoczenia, kucia na prasach, przebi­ jania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, prze­ ciągania, frezowania, toczenia lub wkręca­ nia), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzę­ dzia do wiercenia w kamieniu lub do wier­ ceń ziemnych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8208

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 8211

Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowa­ nymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć ostrzy i rękojeści z metalu nieszlachetnego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 170 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.