Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 173

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 173

Strona 173 z 203

8439

Urządzenia do wytwarzania masy włókni­ stego materiału celulozowego lub do wy­ twarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8441

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex 8443

Drukarki do maszyn biurowych (na przy­ kład maszyn do automatycznego przetwa­ rzania danych, maszyn do redagowania tekstów itp.)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8444 do 8447

Maszyny objęte tymi pozycjami przezna­ czone do wykorzystania w przemyśle włókienniczym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 8448

Urządzenia pomocnicze do maszyn wy­ mienionych w pozycjach od 8444 do 8445

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:

– Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami, o masie nieprzekraczają­ cej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silni­ kiem

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu, w którym wartość wszystkich uży­ tych w czasie montowania głowicy (bez silnika) materiałów niepocho­ dzących nie przekracza wartości uży­ tych materiałów pochodzących, i stosowane mechanizmy naciągu nit­ ki, obrębiania i zygzakowania są po­ chodzące

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/303

8456 do 8466

Obrabiarki i maszyny oraz części oraz ak­ cesoria do nich objęte pozycjami od 8456 do 8466 Maszyny biurowe (na przykład maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze) Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), wę­ glików metali, szkła, materiałów mineral­ nych, gumy lub tworzyw sztucznych Łożyska toczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8469 do 8472

8480

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

8482

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podob­ nych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia me­ chaniczne — Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmia­ ru materiału za pomocą lasera lub in­ nej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroero­ zyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego obrabiarki (włączając prasy) do ob­ róbki metalu metodą gięcia, składa­ nia, prostowania, rozpłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podob­ nych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno części i akcesoria nadające się do sto­ sowania wyłącznie lub głównie do maszyn z pozycji 8456, 8462 i 8464 przyrządy traserskie, które są apara­ turą wytwarzającą wzór, w rodzaju stosowanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substan­ cją fotolitograficzną; ich części i ak­ cesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 8486

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– formy typu wtryskowego lub tłoczne­ go

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

L 108/304

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 173 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.