Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 174

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 174

Strona 174 z 203

– pozostałe maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładun­ ku

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych ma­ teriałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

– części stosowane wyłącznie lub zasad­ niczo w urządzeniach objętych pozycją 8428

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– aparaty fotograficzne, w rodzaju stoso­ wanych do sporządzania klisz lub cy­ lindrów drukarskich, które są aparaturą wytwarzającą wzór, w rodzaju stoso­ wanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substancją fotoli­ tograficzną; ich części i akcesoria

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych ma­ teriałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8487

Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwo­ jeń, styków lub innych części elektrycz­ nych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwię­ ku oraz części i akcesoria do tych artyku­ łów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłącze­ niem zespołów prądotwórczych)

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8503 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/305

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8501 i 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex 8504

Urządzenia zasilające maszyny do auto­ matycznego przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 8517

Pozostała aparatura do transmisji lub od­ bioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sie­ ci bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż apa­ ratura nadawcza i odbiorcza objęta pozy­ cją 8443, 8525, 8527 lub 8528

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 8518

Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; wzmacniacze częstotliwo­ ści akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe, elek­ tryczne

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

8519

Aparatura do rejestrowania lub odtwarza­ nia dźwięku

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8521

Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyj­ nych i dźwiękowych (tunery wideo)

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

L 108/306

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 174 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.