Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 176

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 176

Strona 176 z 203

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

8535

Urządzenia elektryczne do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów o napięciu przekra­ czającym 1 000 V

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8536

– Urządzenia elektryczne do przełącza­ nia i zabezpieczania obwodów elek­ trycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów o napięciu nieprzekraczającym 1 000 V

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

– złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światło­ wodowych

– – z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

– – ceramiczne, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– – miedziany

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/309

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposa­ żone przynajmniej w dwie lub więcej apa­ ratur objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz apara­ tura sterowana numerycznie, inna niż apa­ ratura połączeniowa objęta pozycją 8517

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex 8541

Diody, tranzystory i inne podobne urzą­ dzenia półprzewodnikowe, z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze nie­ pociętych na chipy

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 8542

Układy scalone i mikroasemblery, elektro­ niczne:

– Układy scalone monolityczne

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

lub Dyfuzja (podczas której obwody scalone są formowane na podłożu półprzewodni­ ka przez selektywne wprowadzenie odpo­ wiedniej domieszki), nawet zmontowane i/lub przetestowane w kraju innym niż wyszczególnione w artykułach 3 i 4

– wielokostkowe układy scalone, które są częściami maszyn i urządzeń, niewy­ mienione ani nie włączone gdzie in­ dziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

L 108/310

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 176 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.