Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 179

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 179

Strona 179 z 203

ex 9014

Pozostałe przyrządy i urządzenia nawiga­ cyjne Przyrządy i urządzenia geodezyjne, topo­ graficzne, miernicze, niwelacyjne, fotogra­ metryczne, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteoro­ logiczne, geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obli­ czeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślar­ skie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachun­ kowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suw­ miarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale Przyrządy i urządzenia stosowane w me­ dycynie, chirurgii, stomatologii lub wete­ rynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektro­ medyczną oraz przyrządy do badania wzroku: – Fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt stomatologiczny lub w splu­ waczki dentystyczne – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9015

9016

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9017

9018

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 9018 Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

9019

Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psycho­ technicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub do pozostałych respirato­ rów leczniczych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

9020

Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych niepo­ siadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

9024

Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, ela­ styczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład meta­ li, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/315

9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pły­ wające; termometry, pirometry, barome­ try, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kon­ troli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomow­ skazy, manometry, ciśnieniomierze, licz­ niki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i apa­ ratura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrzą­ dy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącz­ nie ze światłomierzami); mikrotomy

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub pro­ dukcji, włącznie z licznikami wzorcowy­ mi do nich:

– Części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, takso­ metry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłą­ czeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni ko­ smicznych lub innych promieni jonizują­ cych;

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

L 108/316

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 179 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.