Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 184

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 184

Strona 184 z 203

Wersja w  języku słowackim Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Wersja w  języku słoweńskim Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Wersja w  języku fińskim Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w  języku szwedzkim

L 108/327

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Wersja Czarnogóry Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je dru­ gačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (Miejscowość i data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) (Podpis eksportera, ponadto należy czytelnie wpisać nazwisko osoby podpisującej deklarację)

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze sporządzana jest przez upoważnionego eksportera, numer upoważnienia upoważnionego eksportera musi zostać wpisany w  tym miejscu. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest sporządzana przez upoważnionego eksportera, słowa w  nawiasie opuszcza się lub pozostawia puste miejsce. (2) Należy podać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze dotyczy w całości lub w części produktów pochodzących z Ceuty i Mellili, eksporter musi wyraźnie wskazać je za pomocą symbolu „CM” w dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja. (3) Wpisy te mogą zostać pominięte jeżeli informacja zawarta jest w samym dokumencie. (4) W przypadkach gdy podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienienie z obowiązku złożenia podpisu oznacza również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.

L 108/328

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ZAŁĄCZNIK  V PRODUKTY WYŁĄCZONE Z ZAKRESU KUMULACJI PRZEWIDZIANEJ W  ART. 3 I ART. 4

Kod CN Wyszczególnienie

1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90

Pozostałe wyroby cukiernicze, niezawierające kakao. Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao – proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub środka słodzącego: – – zawierający 65 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza – – zawierający 80 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 20 95

– Pozostałe przetwory zawierające kakao w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg: – – Pozostałe – – – Pozostałe

1901 90 99

Ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do cał­ kowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone: – pozostałe – – inne (niż ekstrakt słodowy) – – – pozostałe

2101 12 98 2101 20 98 2106 90 59

Pozostałe przetwory na bazie kawy. Pozostałe przetwory na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej. Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – pozostałe – – pozostałe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 184 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.