Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 191

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 191

Strona 191 z 203

3.

4.

Czarnogóra przedstawia Komisji Europejskiej do oceny krajowy program restrukturyzacji i indywidualne plany dzia­ łalności gospodarczej każdej ze spółek korzystających z pomocy restrukturyzacyjnej, z których wynika, że spełnione zostały warunki, o których mowa powyżej. Indywidualne plany działalności gospodarczej powinny być uprzednio ocenione i zatwierdzone przez czarnogórski or­ gan nadzorujący pomoc państwa pod kątem ich zgodności z pkt 3 niniejszego protokołu. Komisja Europejska potwierdza, że krajowy program restrukturyzacji jest zgodny z wymogami ust. 3.

5.

Komisja Europejska monitoruje realizację planów w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi, w szcze­ gólności z czarnogórskim organem nadzorującym pomoc państwa. Jeżeli w wyniku nadzoru okaże się, że po dacie podpisania niniejszego układu przyznano beneficjentom pomoc, która nie jest zatwierdzona w  krajowym programie restrukturyzacji lub jakąkolwiek pomoc restrukturyzacyjną dla przed­ siębiorstw produkujących stal, która nie jest ujęta w krajowym programie restrukturyzacji, czarnogórski organ nadzo­ rujący pomoc państwa zadba o to, by tego rodzaju pomoc została zwrócona.

6. 7.

Na wniosek Czarnogóry Komisja dostarcza jej wsparcia technicznego w przygotowaniu krajowego programu restruk­ turyzacji i indywidualnych planów działalności gospodarczej. Każda ze Stron zapewnia pełną jawność w  dziedzinie przyznawania pomocy państwa. W  szczególności wymaga się pełnej i nieprzerwanej wymiany informacji na temat pomocy państwa przyznawanej na produkcję stali w Czarnogó­ rze i realizacji programu restrukturyzacji oraz planów działalności gospodarczej. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia monitoruje spełnianie wymogów określonych w ust. 1–4. W tym celu Rada Stabi­ lizacji i Stowarzyszenia może opracować odpowiednie zasady wykonawcze. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że określona praktyka drugiej Strony jest niezgodna z postanowieniami niniejszego proto­ kołu i  jeżeli praktyka ta powoduje lub może spowodować naruszenie interesów pierwszej Strony lub szkodę mająt­ kową dla jej przemysłu krajowego, Strona ta może podjąć właściwe środki, po przeprowadzeniu konsultacji z podkomitetem zajmującym się sprawami konkurencji lub po upływie trzydziestu dni roboczych od chwili złożenia wniosku o takie konsultacje.

8. 9.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/337

PROTOKÓŁ 6 Protokół w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w  sprawach celnych czarnogóra Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego protokołu: a) „prawodawstwo celne” oznacza wszelkie przepisy ustawowe i  wykonawcze obowiązujące na terytoriach Umawiających się Stron, regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz poddawanie ich jakimkolwiek innym systemom lub proce­ durom celnym, łącznie ze środkami zakazu, ograniczenia i kontroli; „organ występujący z  wnioskiem” oznacza właściwy organ administracyjny, wyznaczony w tym celu przez umawiające się strony oraz występujący z  wnioskiem o  pomoc na pod­ stawie niniejszego protokołu; „organ otrzymujący wniosek” oznacza właściwy organ admi­ nistracyjny, wyznaczony w  tym celu przez Umawiające się Strony oraz otrzymujący wniosek o pomoc na podstawie ni­ niejszego protokołu; „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować; „działanie naruszające prawodawstwo celne” oznacza wszel­ kie naruszenie lub próbę naruszenia prawodawstwa celnego. Artykuł 2 Zakres 1. Umawiające się Strony pomagają sobie nawzajem w zakre­ sie swoich uprawnień, w sposób i na warunkach ustanowionych w  niniejszym protokole, aby zapewnić prawidłowe stosowanie prawodawstwa celnego, w szczególności przez zapobieganie, wy­ krywanie i  zwalczanie działań odbywających się z  naruszeniem tego prawodawstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 191 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.