Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 194

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 194

Strona 194 z 203

3. Wnioski przedkładane są w języku urzędowym organu, do którego kierowany jest wniosek, lub w  języku akceptowanym przez ten organ. Wymóg ten nie ma zastosowania do dokumen­ tów towarzyszących wnioskowi, określonych w ust. 1.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/339

b)

mogłoby grozić naruszeniem porządku publicznego, bezpie­ czeństwa lub innych zasadniczych interesów, w szczególnoś­ ci w przypadkach określonych w art. 10 ust. 2 lub naruszałoby tajemnice przemysłowe, handlowe bądź zawodowe.

c)

4. Uzyskane informacje wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego protokołu. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron pra­ gnie wykorzystać te informacje do innych celów, musi wcześniej uzyskać na to pisemną zgodę organu, który je dostarczył. Wyko­ rzystanie informacji w  ten sposób podlega wówczas ogranicze­ niom nałożonym przez ten organ. Artykuł  11 Biegli i  świadkowie Urzędnik reprezentujący organ otrzymujący wniosek może zo­ stać upoważniony do stawienia się, w ramach przyznanego upo­ ważnienia, jako biegły lub świadek podczas postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawach objętych niniejszym protokołem oraz przedstawiania potrzebnych w tym celu przed­ miotów, dokumentów lub ich uwierzytelnionych odpisów. Wnio­ sek o  stawienie się musi wskazywać, przed jakim organem sądowym lub administracyjnym urzędnik musi się stawić, w  ja­ kiej sprawie oraz z jakiego tytułu lub kwalifikacji prawnej urzęd­ nik ten będzie przesłuchiwany. Artykuł  12 Wydatki związane z  udzieleniem pomocy Umawiające się Strony odstępują od wzajemnych roszczeń doty­ czących zwrotu wydatków poniesionych w  związku z  realizacją postanowień niniejszego protokołu, z  wyjątkiem odpowiednio wydatków poniesionych na rzecz biegłych i  świadków oraz tłu­ maczy niebędących pracownikami administracji publicznej. Artykuł  13 Wdrożenie 1. Wdrażanie niniejszego protokołu powierza się z jednej stro­ ny organom celnym Czarnogóry, a z drugiej strony odpowiednio właściwym służbom Komisji Europejskiej i organom celnym pań­ stw członkowskich. Decydują one w  sprawach związanych ze wszystkimi środkami praktycznymi i uzgodnieniami niezbędny­ mi do stosowania niniejszego protokołu, z uwzględnieniem obo­ wiązujących przepisów, zwłaszcza w dziedzinie ochrony danych. Mogą one zaproponować właściwym organom zmiany, które ich zdaniem powinny być wprowadzone do niniejszego protokołu. Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie, 2. a  następnie na bieżąco przekazują sobie informacje na temat szczegółowych zasad wykonawczych przyjętych zgodnie z posta­ nowieniami niniejszego protokołu. Artykuł  14 Inne umowy 1. Uwzględniając odpowiednie uprawnienia Wspólnoty i pań­ stw członkowskich, postanowienia niniejszego protokołu: a) nie wpływają na zobowiązania Umawiających się Stron wy­ nikające z  jakiejkolwiek innej umowy lub konwencji międzynarodowej,

2. Organ, do którego kierowany jest wniosek, może odroczyć udzielenie pomocy, jeżeli kolidowałoby to z  trwającym docho­ dzeniem, śledztwem lub postępowaniem. W takim wypadku or­ gan, do którego kierowany jest wniosek, konsultuje się z organem występującym z  wnioskiem, aby ustalić, czy pomocy można udzielić z zachowaniem warunków wymaganych przez organ, do którego kierowany jest wniosek. Jeżeli organ występujący z  wnioskiem składa wniosek 3. o przyznanie pomocy, której sam nie byłby w stanie udzielić, gdy­ by został o to poproszony, powinien zwrócić na ten fakt uwagę w  swoim wniosku. Decyzja co do sposobu rozpatrzenia takiego wniosku należy do organu, do którego kierowany jest wniosek. 4. W przypadkach określonych w  ust.  1 i  2, decyzja organu, do którego kierowany jest wniosek oraz jej uzasadnienie muszą być niezwłocznie podane do wiadomości organu wnioskującego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 194 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.