Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 197

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 197

Strona 197 z 203

Jeżeli jedna ze Stron uznaje, że przewodniczący organu arbitra­ żowego nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 18, sprawę przekazuje się jednej z pozostałych osób z grona arbitrów, wybranej do występowania w charakterze prze­ wodniczącego. Jej nazwisko ustala przewodniczący Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia lub osoba przez niego delegowana w drodze losowania, w obecności przedstawiciela każdej ze Stron, chyba że Strony uzgodnią między sobą inaczej.

S e k c j a  I I Wykonanie Decyzji

Artykuł  6 Jeżeli arbiter nie może uczestniczyć w  postępowaniu, wy­ 7. cofuje się z  udziału lub zostaje zastąpiony innym zgodnie z  us­ t.  6, w  ciągu pięciu dni wyznacza się zastępstwo zgodnie z  procedurami selekcji obowiązującymi przy wyborze poprzed­ niego arbitra. Prowadzone przez organ czynności zostaną zawie­ szone na okres potrzebny do przeprowadzenia tej procedury. Wykonanie decyzji organu arbitrażowego

Każda ze Stron podejmuje wszelkie środki konieczne do wyko­ nania decyzji organu arbitrażowego; Strony starają się ustalić mię­ dzy sobą rozsądnie krótki czas na spełnienie tego wymogu.

Artykuł 5 Orzeczenie organu arbitrażowego

Artykuł  7 Rozsądnie krótki czas na wykonanie decyzji

1. W ciągu 90 dni od daty powołania organ arbitrażowy po­ daje swoją decyzję Stronom oraz Komitetowi Stabilizacji i Stowa­ rzyszenia. Jeżeli organ uzna, że nie zdoła dotrzymać tego terminu, przewodniczący organu zobowiązany jest powiadomić o tym na piśmie Strony oraz Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, podając przyczyny opóźnienia. W każdym razie decyzję należy wydać nie później niż 120 dni od daty powołania organu.

1. Nie później niż 30 dni od daty przekazania Stronom decyz­ ji organu arbitrażowego, Strona skarżona powiadamia Stronę ska­ rżącą, ile czasu potrzebuje na wykonanie decyzji (czas ten określa się dalej jako „rozsądnie krótki czas”). Obie Strony starają się usta­ lić rozsądnie krótki czas.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, między innymi do­ tyczących towarów łatwo psujących się, organ arbitrażowy stara się wydać decyzję w ciągu 45 dni od daty powołania. W żadnym razie nie powinno zająć to dłużej niż 100 dni od daty powołania organu. Jeżeli organ arbitrażowy uzna daną sprawę za pilną, może wydać decyzję wstępną w ciągu 10 dni od daty powołania.

2. Jeżeli Strony nie mogą się porozumieć co do rozsądnie krót­ kiego czasu, w  którym należy wykonać decyzję organu arbitra­ żowego, Strona skarżąca może w  ciągu 20 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, złożyć wniosek do Ko­ mitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia o ponowne powołanie orga­ nu arbitrażowego w  pierwotnym składzie w  celu ustalenia długości rozsądnie krótkiego czasu. Organ arbitrażowy podaje swoją decyzję w ciągu 20 dni od daty złożenia takiego wniosku.

3. W decyzji podaje się fakty ustalone w sprawie, odniesienie do odpowiednich postanowień niniejszego układu oraz ogólne uzasadnienie ustaleń i wniosków. Decyzja może zawierać zalece­ nia w sprawie środków, które należy przyjąć w celu zapewnienia zgodności z tą decyzją.

3. Jeżeli organ arbitrażowy w  pierwotnym składzie lub nie­ którzy jego członkowie nie mogą zebrać się ponownie, stosuje się procedurę określoną w art. 4 niniejszego protokołu. Termin prze­ kazania decyzji w takim przypadku nadal wynosi 20 dni od daty ustanowienia organu.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/343

Artykuł 8 Przegląd środków podjętych w celu wykonania decyzji organu arbitrażowego

wniosku przekazuje Stronom oraz Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia decyzję w sprawie stopnia zawieszenia korzyś­ ci. Zawieszenie korzyści nie może nastąpić przed wydaniem de­ cyzji organu arbitrażowego i  musi być zgodne z  decyzją tego organu. 4. Zawieszenie korzyści ma charakter tymczasowy i stosuje się je jedynie do czasu wycofania środka uznanego za sprzeczny z ni­ niejszym układem lub do czasu zmiany takiego środka w sposób zapewniający jego zgodność z  niniejszym układem, lub też do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Strony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 197 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.