Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 200

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 200

Strona 200 z 203

może być także przedłużony decyzją przewodniczącego organu arbitrażowego, na uzasadniony wniosek jednej ze Stron lub z ini­ cjatywy własnej. Artykuł 18 Regulamin wewnętrzny, kodeks postępowania i  zmiany w  niniejszym protokole 1. Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego protokołu ustala regula­ min wewnętrzny dotyczący prowadzenia postępowań przez or­ gan arbitrażowy. 2. Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego protokołu uzupełnia re­ gulamin wewnętrzny kodeksem postępowania gwarantującym niezależność i bezstronność arbitrów. 3. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia może zdecydować o wprowadzeniu zmian do niniejszego protokołu.

b)

c)

Postanowienia ogólne Artykuł 15 Wykaz arbitrów 1. Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia nie później niż sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego protokołu ustala wykaz piętnastu osób chętnych i  zdolnych do pełnienia roli arbitrów. Każda ze Stron wybiera pięć osób mogących pełnić rolę arbitra. Strony ustalają także wspólnie listę pięciu kandydatów na stano­ wisko przewodniczącego organów arbitrażowych. Komitet Stabi­ lizacji i Stowarzyszenia dba o utrzymanie pełnego wykazu takich osób. 2. Arbitrzy powinni mieć wiedzę specjalistyczną i doświadcze­ nie w dziedzinie prawa, prawa międzynarodowego, prawa wspól­ notowego lub handlu międzynarodowego. Powinny to być osoby niezależne, działające w imieniu własnym, niepowiązane z jakim­ kolwiek rządem czy organizacją oraz niedziałające na polecenie żadnego rządu czy organizacji; ich postępowanie powinno być zgodne z kodeksem postępowania, o którym mowa w art. 18.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/345

PROTOKÓŁ 8 w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w  programach wspólnotowych Artykuł 1 Czarnogóra będzie mogła uczestniczyć w następujących progra­ mach wspólnotowych: a) Programach wymienionych w załączniku do Umowy ramo­ wej między Wspólnotą Europejską a  Serbią i  Czarnogórą w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych (1), Programach ustanowionych lub wznowionych po 27  lipca 2005  r., które zawierają klauzulę otwarcia przewidującą udział Czarnogóry. Artykuł 2 Czarnogóra wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający konkretnym programom, w których uczestniczy. Artykuł 3 Przedstawiciele Czarnogóry mają prawo uczestniczyć w  charak­ terze obserwatorów i  w  odniesieniu do punktów, które dotyczą Czarnogóry, w  posiedzeniach komitetów zarządczych odpowie­ dzialnych za programy, do których Czarnogóra wnosi wkład finansowy. Artykuł 4 Projekty i inicjatywy zgłaszane przez przedstawicieli Czarnogóry podlegają, o  ile to możliwe, tym samym warunkom, zasadom i procedurom właściwym dla danych programów, co warunki, za­ sady i procedury obowiązujące państwa członkowskie. Artykuł 5 Konkretne warunki uczestnictwa Czarnogóry w  każdym w  po­ szczególnych programów, w szczególności wysokość jej wkładu finansowego, zostaną ustalone w drodze porozumienia w formie protokołu ustaleń między Komisją Europejską, występującą w imieniu Wspólnoty, a Czarnogórą. Jeżeli Czarnogóra będzie ubiegać się o  wsparcie zewnętrzne na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr  1085/2006 z  dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego instrument pomocy przedakce­ syjnej (IPA) (2) lub podobnego rozporządzenia, które może zostać przyjęte w przyszłości i będzie przewidywać wspólnotowe wspar­ cie dla Czarnogóry, warunki określające sposób wykorzystania ta­ kiego wsparcia przez Czarnogórę zostaną ustalone w rozporządzeniu finansowym.

b)

Artykuł  6 Protokół ustaleń stanowi, zgodnie ze wspólnotowym rozporzą­ dzeniem finansowym, że kontrola finansowa lub audyty będą prowadzone przez Komisję Europejską, Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 200 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.