Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 201

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 201

Strona 201 z 203

Zwalczania Na­ dużyć Finansowych (OLAF) i Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich lub z ich upoważnienia. Ustalone zostaną szczegółowe zasady dotyczące kontroli finan­ sowej i  audytu, środków administracyjnych, kar i  zwrotu kwot bezprawnie wypłaconych, umożliwiające Komisji Europejskiej, Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybu­ nałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich uzyskanie uprawnień równych ich uprawnieniom względem beneficjentów lub podwykonawców mających siedzibę we Wspólnocie.

Artykuł  7 Nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszego ukła­ du, a  następnie co trzy lata, Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia może dokonać oceny stosowania niniejszego protokołu na pod­ stawie rzeczywistego uczestnictwa Czarnogóry w  jednym lub większej liczbie programów wspólnotowych.

(1)  Dz.U. L 192 z 22.7.2005, s. 29.

(2)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

L 108/346

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

AKT KOŃCOWY Pełnomocnicy

KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI BUŁGARII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, MALTY, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, RUMUNII, REPUBLIKI SŁOWENII, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

umawiających się stron Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europej­ ską Wspólnotę Energii Atomowej i Traktatu o Unii Europejskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, oraz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Wspólnotą” z jednej strony oraz

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/347

pełnomocnicy REPUBLIKI CZARNOGÓRY, zwanej dalej „Czarnogórą”, z drugiej strony na spotkaniu w Luksemburgu w dniu piętnastego października dwa tysiące siódmego roku, zorganizowanym w celu podpisania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Republiką Czarnogóry, z  drugiej strony, zwanego dalej „niniejszym ukła­ dem”, przyjęli następujące teksty: niniejszy układ i załączniki I–VII, mianowicie: Załącznik I (art. 21) – Czarnogórskie koncesje celne na wspólnotowe produkty przemysłowe Załącznik II (art. 26) – Definicja „młodej wołowiny” Załącznik III (art. 27) – Czarnogórskie koncesje taryfowe na produkty rolne ze Wspólnoty Załącznik IV (art. 29) – Koncesje wspólnotowe na czarnogórskie produkty rybołówstwa Załącznik V (art. 30) – Koncesje czarnogórskie na wspólnotowe produkty rybołówstwa Załącznik VI (art. 52) – Prawo przedsiębiorczości: „usługi finansowe” Załącznik VII (art. 75) – Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej oraz następujące protokoły: Protokół 1 (art. 25) – Handel przetworzonymi produktami rolnymi Protokół 2 (art. 28) – Wina i wyroby spirytusowe Protokół 3 (art. 44) – Definicja pojęcia „produkty pochodzące” oraz metody współpracy administracyjnej Protokół 4 (art. 61) – Transport lądowy Protokół 5 (art. 73) – Pomoc państwa dla przemysłu stalowego Protokół 6 (art. 99) – Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych Protokół 7 (art. 129) –Rozstrzyganie sporów Protokół 8 (art. 132) – Ogólne zasady uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych. Pełnomocnicy państw członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Czarnogóry przyjęli teksty wymienio­ nych poniżej wspólnych deklaracji, załączonych do niniejszego Aktu końcowego: Wspólna deklaracja w sprawie art. 75 Pełnomocnicy Czarnogóry przyjęli do wiadomości deklarację zamieszczoną poniżej i dołączoną do niniejsze­ go Aktu końcowego: Deklaracja Wspólnoty i jej państw członkowskich

L 108/348

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 201 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.