Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 203

2. Dostosowywanie rozpoczyna się w dniu podpisania niniej­ szego układu i jest stopniowo rozszerzane o wszystkie elementy wspólnotowego dorobku prawnego, o  których mowa w  niniej­ szym układzie, do zakończenia okresu przejściowego określone­ go w artykule 8 niniejszego układu. 3. Na etapie początkowym zbliżanie ustawodawstwa koncen­ truje się na podstawowych elementach wspólnotowego dorobku prawnego dotyczących rynku wewnętrznego, w  tym przepisów w  sektorze finansowym, w  obszarze sprawiedliwości, wolności i  bezpieczeństwa, jak również w  obszarach związanych z  han­ dlem. Na późniejszym etapie Czarnogóra koncentruje się na po­ zostałych częściach wspólnotowego dorobku prawnego. Zbliżanie ustawodawstwa odbywa się na podstawie programu uzgodnionego między Komisją Europejską a Czarnogórą.

4. Czarnogóra określa również, w  porozumieniu z  Komisją Europejską, sposób monitorowania realizacji zbliżania ustawo­ dawstwa oraz działania, jakie zostaną podjęte w celu egzekwowa­ nia prawa.

Artykuł  73 Konkurencja i  inne postanowienia gospodarcze 1. Za niezgodne z  właściwym funkcjonowaniem niniejszego układu w  zakresie, w  jakim mogą wpływać na handel między Wspólnotą a Czarnogórą uznaje się: (i) wszystkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decy­ zje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami, których celem lub skutkiem jest zapo­ bieganie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji;

(ii) nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytoriach Wspólnoty lub Czarnogóry jako całości lub na znacznej części tych terytoriów; (iii) wszelką pomoc publiczna, zakłócającą konkurencję lub gro­ żącą jej zakłóceniem przez sprzyjanie niektórym przedsię­ biorstwom lub niektórym produktom.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/21

2. Każda praktyka niezgodna z niniejszym artykułem ocenia­ nia jest na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania za­ sad konkurencji obowiązujących we Wspólnocie, zwłaszcza z  art.  81, 82, 86 i  87 Traktatu WE oraz instrumentów interpre­ tacyjnych przyjętych przez instytucje wspólnotowe. 3. Strony zapewniają nadanie działającemu niezależnie orga­ nowi uprawnień niezbędnych do pełnego stosowania ustępu 1 punkty (i) oraz (ii) niniejszego artykułu w odniesieniu do przed­ siębiorstw prywatnych i  publicznych oraz przedsiębiorstw, którym nadano szczególne prawa. 4. W terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejsze­ go układu Czarnogóra powoła niezależnie działający organ, któ­ remu nada uprawnienia niezbędne do pełnego stosowania postanowień ustępu 1 punkt (iii). Organ ten uzyskuje między in­ nymi uprawnienia do zatwierdzania programów pomocy pań­ stwa, indywidualnej pomocy w formie dotacji zgodnie z ustępem 2, jak również uprawnienia do nakazania zwrotu pomocy pań­ stwa przyznanej niezgodnie z prawem. 5. Wspólnota z  jednej strony, a  Czarnogóra z  drugiej strony, zapewniają przejrzystość zasad pomocy państwa między innymi poprzez przekazywanie drugiej Stronie okresowych sprawozdań rocznych lub ich odpowiedników, sporządzonych zgodnie z me­ todą i  formą właściwą dla badań dotyczących pomocy państwa przeprowadzanych przez Wspólnotę Europejską. Na wniosek jed­ nej ze Stron druga Strona dostarcza informacji na temat szcze­ gólnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej. Czarnogóra tworzy wyczerpujący spis wszystkich progra­ 6. mów pomocy ustanowionych przed powołaniem urzędu, o  którym mowa w  ustępie 4, i  dostosuje te programy do kryte­ riów wymienionych w  ustępie 2 w  okresie nieprzekraczającym czterech lat od wejścia w życie niniejszego układu. 7. a) Do celów stosowania postanowień ustępu 1 punkt (iii) Stro­ ny uzgadniają, że w  ciągu pierwszych pięciu lat po wejściu w życie niniejszego układu każda pomoc publiczna przyzna­ na przez Czarnogórę będzie oceniania, biorąc pod uwagę fakt, że Czarnogóra uważana jest za taki sam obszar, jak ob­ szary Wspólnoty określone w  art.  87 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.