Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 203

5. W przypadku wystąpienia problemów w dziedzinie własno­ ści intelektualnej, przemysłowej i  handlowej, wpływających na warunki wymiany handlowej, są one pilnie przekazywanie Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, na wniosek jednej ze Stron, w celu osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań.

Artykuł  77 Normalizacja, metrologia, akredytacja i  ocena zgodności 1. Czarnogóra podejmuje niezbędne środki w celu stopniowe­ go osiągania zgodności z technicznymi przepisami wspólnotowy­ mi i  europejskimi procedurami dotyczącymi normalizacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności. 2. a) W tym celu Strony podejmują starania w celu: promowania stosowania wspólnotowych przepisów tech­ nicznych, europejskich norm i procedur oceny zgodności; zapewniania pomocy we wspieraniu tworzenia infrastruktu­ ry jakości: normalizacji, metrologii, akredytacji i  oceny zgodności; promowania uczestnictwa Czarnogóry w pracach organiza­ cji związanych z normami, oceną zgodności, metrologią i po­ dobnymi funkcjami (np. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (1); w stosownych przypadkach, zawarcia układu o ocenie zgod­ ności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych, gdy tylko ramy prawne i procedury Czarnogóry zostaną w wystarcza­ jącym stopniu dostosowane do wspólnotowych oraz dostęp­ na będzie odpowiednia wiedza fachowa.

Artykuł  76 Zamówienia publiczne

1. Wspólnota i  Czarnogóra uznają za pożądany cel udostęp­ nienie udzielania zamówień publicznych na zasadzie równego traktowania i wzajemności, zwłaszcza zgodnie z zasadami WTO.

b) 2. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu przedsiębior­ stwom czarnogórskim niezależnie od tego, czy mają siedzibę na terytorium Wspólnoty, przyznany zostaje dostęp do publicznych procedur udzielania zamówień we Wspólnocie na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsię­ biorstw wspólnotowych.

c)

Powyższe postanowienia stosuje się również w odniesieniu do za­ mówień w  sektorze usług użyteczności publicznej, po tym jak rząd Czarnogóry przyjmie ustawodawstwo wprowadzające prze­ pisy wspólnotowe w tej dziedzinie. Wspólnota okresowo spraw­ dza, czy Czarnogóra faktycznie wprowadza stosowne ustawodawstwo.

d)

3. Z chwilą wejścia w  życie niniejszego układu przedsiębior­ stwa wspólnotowe mające siedzibę w  Czarnogórze, zgodnie z postanowieniami tytułu V rozdział II, mają dostęp do zamówień publicznych na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsiębiorstw czarnogórskich.

Artykuł  78 Ochrona konsumentów Strony współpracują w celu dostosowania norm ochrony konsu­ mentów w  Czarnogórze do norm wspólnotowych. Skuteczna ochrona konsumentów jest potrzebna do zapewnienia prawidło­ wego funkcjonowania gospodarki rynkowej, a ochrona ta będzie zależała od stworzenia infrastruktury administracyjnej w celu za­ pewnienia nadzoru rynku oraz egzekwowania prawa w  tej dziedzinie. W tym celu oraz uwzględniając ich wspólny interes, Strony zapewniają:

Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu przedsiębior­ 4. stwom wspólnotowym niemającym siedziby na terytorium Czar­ nogóry przyznany zostaje dostęp do publicznych procedur udzielania zamówień w Czarnogórze na warunkach nie mniej ko­ rzystnych niż te, które są stosowane wobec przedsiębiorstw czarnogórskich.

5. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia co pewien czas bada możliwość przyznania przez Czarnogórę dostępu do procedur zamówień publicznych w  Czarnogórze wszystkim przedsiębior­ stwom wspólnotowym. Czarnogóra co roku składa Radzie Stabi­ lizacji i  Stowarzyszenia sprawozdanie na temat środków, jakie podjęła w celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia skutecz­ nej kontroli sądowej decyzji podejmowanych w  obszarze za­ mówień publicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.