Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 203

w  Genewie i Protokołu dotyczącego statusu uchodźców sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., zapewniając w ten sposób poszanowanie zasady „non-refoulement” oraz innych praw osób ubiegających się o azyl i uchodźców; w kwestii legalnej migracji – na zasadach przyjmowania na teren kraju oraz prawach i statusie osób wpuszczonych na te­ ren kraju. W odniesieniu do migracji, Strony zgadzają się na uczciwe traktowanie obywateli innych państw, którzy legal­ nie przebywają na ich terytorium oraz do promowania poli­ tyki integracyjnej, której celem jest doprowadzenie do tego, że ich prawa i  obowiązki będą porównywalne z  prawami i obowiązkami ich własnych obywateli. Artykuł  83 Zapobieganie nielegalnej imigracji i  jej kontrolowanie; readmisja 1. Strony współpracują w  celu zapobiegania nielegalnej imi­ gracji i  jej kontrolowania. W  tym celu Czarnogóra i  państwa członkowskie dokonują readmisji wszystkich swoich obywateli przebywających na ich terytoriach oraz zgadzają się także za­ wrzeć i  w  pełni wdrożyć umowę o  readmisji, obejmującą zobo­ wiązanie do readmisji obywateli innych państw oraz bezpaństwowców. Państwa członkowskie oraz Czarnogóra dostarczają swoim oby­ watelom odpowiednie dokumenty tożsamości i  zapewniają im konieczne w tym celu udogodnienia administracyjne. Szczegółowe procedury dotyczące readmisji obywateli i  obywa­ teli państw trzecich oraz bezpaństwowców określone są w  ra­ mach umowy między Wspólnotą Europejską a  Czarnogórą w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwolenia.

b)

L 108/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

2. Czarnogóra wyraża zgodę na zawarcie umów w sprawie re­ admisji z innymi państwami procesu stabilizacji i stowarzyszenia Czarnogóra zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 3. środki w  celu zapewnienia elastycznego i  szybkiego wdrożenia wszystkich umów w sprawie readmisji, o których mowa w niniej­ szym artykule. 4. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa inne wspólne wy­ siłki, które można podjąć w celu zapobiegania i kontroli nielegal­ nej imigracji, w tym sieci nielegalnego handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Artykuł  84 Pranie pieniędzy i finansowanie działalności terrorystycznej 1. Strony współpracują w  celu uniemożliwienia wykorzysty­ wania ich systemów finansowych do prania zysków pochodzą­ cych z  ogólnie rozumianej działalności przestępczej, a  w szczególności z przestępstw związanych z narkotykami, jak rów­ nież do finansowania działalności terrorystycznej. Współpraca w  tym obszarze może obejmować pomoc 2. administracyjną i techniczną mającą na celu przyspieszenie wdra­ żania przepisów i  skutecznego funkcjonowania stosownych norm oraz mechanizmów zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, równoważnych tym przyjętym przez Wspólnotę oraz inne gremia międzynarodowe w  tej dziedzinie, a w szczególności przez Grupę Roboczą ds. Działań Finansowych (FATF). Artykuł 85 Współpraca w zakresie narkotyków 1. W granicach swoich uprawnień i  kompetencji Strony współpracują w  celu zapewnienia zrównoważonego i  zintegro­ wanego podejścia do zagadnień związanych z  narkotykami. Po­ lityka i  działania antynarkotykowe będą miały na celu wzmocnienie struktur antynarkotykowych, zmniejszenie dostaw, handlu i  popytu na narkotyki, radzenie sobie ze skutkami zdro­ wotnymi i społecznymi nadużywania narkotyków, jak i bardziej skuteczną kontrolę prekursorów. 2. Strony uzgadniają metody współpracy niezbędne do osiąg­ nięcia tych celów. Działania opierają się na wspólnie uzgodnio­ nych zasadach zgodnie ze strategią kontroli antynarkotykowej UE. Artykuł  86 Zapobieganie i  zwalczanie zorganizowanej działalności przestępczej i  pozostałej działalności nielegalnej Strony współpracują w zakresie zwalczania i zapobiegania dzia­ łalności przestępczej i  nielegalnej, zorganizowanej lub innej, ta­ kiej jak: a) przemyt ludzi i handel ludźmi;

b)

nielegalna działalność gospodarcza, zwłaszcza fałszowanie pieniędzy i bezgotówkowych środków płatniczych, nielegal­ ne transakcje dotyczące produktów takich jak odpady prze­ mysłowe, materiały radioaktywne i  transakcje dotyczące produktów nielegalnych, podrobionych lub pirackich; korupcja, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, w  szczególności związana z  nieprzejrzystymi praktykami administracyjnymi; oszustwa podatkowe; kradzież tożsamości; nielegalny handel psychotropowymi; narkotykami i  substancjami

c)

d) e) f) g)

nielegalny handel bronią;

h) fałszowanie dokumentów; i) j) przemyt towarów i  nielegalny handel towarami, w  tym samochodami; cyberprzestępczość.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.