Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 203

Ma ona na celu przede wszystkim stworzenie wydajnego i  trwałego systemu statystycznego zdolnego do dostarczania wiarygodnych, obiektywnych i dokładnych danych niezbędnych do planowania i  monitorowania procesu przekształcania i  reform w  Czarnogó­ rze. Powinna ona również umożliwić czarnogórskiemu urzędowi statystycznemu lepsze zaspokajanie potrzeb jego klientów w kra­ ju (zarówno administracji publicznej jak i  sektora prywatnego). System statystyczny powinien przestrzegać podstawowych zasad statystki wydanych przez ONZ, przepisów europejskiego kodek­ su postępowania w zakresie statystyki i przepisów europejskiego prawa statystycznego oraz rozwijać się w  kierunku osiągnięcia zgodności ze wspólnotowym dorobkiem prawnym. Strony współpracują szczególnie w celu zapewnienia poufności danych indywidualnych, stopniowego zwiększonego gromadzenia da­ nych i  przekazywania ich do europejskiego systemu statystycznego.

Artykuł  91 Bankowość, ubezpieczenia i  pozostałe usługi finansowe Współpraca między Czarnogórą a Wspólnotą koncentruje się na obszarach priorytetowych związanych z  wspólnotowym dorob­ kiem prawnym w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń i usług fi­ nansowych. Strony współpracują w  celu ustanowienia i opracowania stosownych ram wsparcia dla sektorów bankowoś­ ci, ubezpieczeń i usług finansowych w Czarnogórze, opartych na uczciwej konkurencji i konieczności zapewnienia wszystkim rów­ nych szans.

b)

c)

Artykuł  92 Współpraca w  dziedzinie wewnętrznej kontroli finansowej i  audytu zewnętrznego Współpraca między Stronami koncentruje się na obszarach prio­ rytetowych związanych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w  dziedzinie publicznej wewnętrznej kontroli finansowej (PIFC) i  audytu zewnętrznego. Strony współpracują w  szczególności poprzez opracowanie i przyjęcie odpowiednich przepisów - w ce­ lu utworzenia wydajnej i  rentownej PIFC (w tym zarządzania fi­ nansowego i  kontroli oraz niezależnie działającego audytu wewnętrznego) i  zewnętrznego systemu audytu w  Czarnogórze,

Czarnogóra dąży do stworzenia sprawnie działającej gospodarki rynkowej oraz stopniowego zbliżenia swojej polityki do zorien­ towanych na stabilizację polityk Unii Gospodarczej i Walutowej. Na wniosek władz czarnogórskich Wspólnota może udzielić po­ mocy przeznaczonej na wsparcie wysiłków Czarnogóry w  tym względzie. Współpraca ma również na celu wzmocnienie praworządności w  dziedzinie przedsiębiorczości poprzez stabilne i  niedyskrymi­ nujące ramy prawne dotyczące handlu.

L 108/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami i metoda­ mi oraz najlepszymi praktykami UE. Współpraca koncentruje się również na budowaniu zdolności instytucjonalnych najwyższego urzędu kontroli w Czarnogórze. W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących współpracy i  harmonizacji wynikających z  powyż­ szych wymogów współpraca powinna koncentrować się na stwo­ rzeniu i  wzmocnieniu centralnych jednostek harmonizacyjnych ds. zarządzania finansowego i  kontroli oraz audytu wewnętrznego.

Artykuł  96 Turystyka Współpraca między Stronami w dziedzinie turystyki ma na celu głównie wzmocnienie przepływu informacji w dziedzinie turysty­ ki (poprzez sieci międzynarodowe, bazy danych itp.); wspieranie tworzenia infrastruktury sprzyjającej inwestycjom w sektorze tu­ rystyki i członkostwo Czarnogóry w ważnych europejskich orga­ nizacjach turystycznych. Jej celem jest również badanie możliwości prowadzenia wspólnych działań i  wzmocnienia współpracy między przedsiębiorstwami z  branży turystycznej, ekspertami i  rządami oraz ich odpowiednimi agencjami tury­ stycznymi, jak również przekazanie wiedzy fachowej (poprzez szkolenia, wymiany czy seminaria). Współpraca należycie uwzględnia wspólnotowy dorobek prawny związany z  tym sektorem. Współpraca może zostać włączona do regionalnych ram współpracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.