Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 203

Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związa­ ne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w tej dziedzinie.

Artykuł  102 Edukacja i  szkolenia

Artykuł 100 Opodatkowanie Strony ustanawiają współpracę w  dziedzinie opodatkowania włącznie ze środkami mającymi na celu dalsze zreformowanie systemu podatkowego Czarnogóry oraz restrukturyzację admini­ stracji podatkowej po to, aby zagwarantować skuteczne ściąga­ nie podatków i wzmocnić walkę z nadużyciami podatkowymi. Współpraca uwzględnia obszary priorytetowe związane ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w dziedzinie opodatkowa­ nia i walki ze szkodliwą konkurencją podatkową. Zniesienie szko­ dliwej konkurencji podatkowej powinno zostać wykonane na podstawie zasad Kodeksu postępowania w dziedzinie opodatko­ wania biznesu uzgodnionego przez Radę w  dniu 1  grudnia 1997 r. Współpraca służy również zwiększeniu przejrzystości i zwalcza­ niu korupcji, w tym wymianie informacji z państwami członkow­ skimi w  ramach dążenia do skuteczniejszego egzekwowania środków mających zapobiegać nadużyciom podatkowym, uchy­ laniu się od płacenia podatków oraz unikaniu ich płacenia. Czar­ nogóra uzupełni sieć porozumień dwustronnych z  państwami członkowskimi zgodnie z najnowszą zaktualizowaną wersją mo­ delowej konwencji OECD o podatkach dochodowych i kapitało­ wych oraz na podstawie modelowej umowy OECD w  sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, o ile przystąpiło do nich państwo członkowskie-wnioskodawca.

Strony współpracują w celu podwyższenia poziomu wykształce­ nia ogólnego i zawodowego oraz szkolenia w Czarnogórze, a tak­ że polityki dotyczącej młodzieży i  pracy wykonywanej przez młodzież, w tym kształcenia nieformalnego. Priorytetem dla sys­ temów szkolnictwa wyższego jest osiągnięcie celów deklaracji bo­ lońskiej w międzyrządowym procesie bolońskim. Strony współpracują również w  tym celu, by dostęp do wszyst­ kich szczebli edukacji i  szkolenia w  Czarnogórze był nieograni­ czony ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub wyznanie. Odpowiednie programy i instrumenty wspólnotowe przyczynia­ ją się do podwyższania poziomu struktur i  działań w  zakresie edukacji i szkoleń w Czarnogórze. Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związa­ ne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w tej dziedzinie.

Artykuł  103 Współpraca kulturalna Strony zobowiązują się do promowania współpracy kulturalnej. Współpraca ta służy między innymi zwiększeniu wzajemnego zrozumienia i poszanowania między obywatelami, wspólnotami i narodami. Strony zobowiązują się również do współpracy w za­ kresie promowania różnorodności kulturowej, zwłaszcza w  ra­ mach Konwencji UNESCO w  sprawie ochrony i  promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej.

Artykuł  101 Współpraca społeczna Współpraca między Stronami w zakresie zatrudnienia skupia się szczególnie na poprawie usług pośrednictwa pracy i  doradztwa zawodowego, środków wspomagających te usługi oraz wspiera­ niu rozwoju regionalnego w  celu wsparcia restrukturyzacji sek­ tora przemysłu i rynku pracy. Obejmuje ona również środki takie jak badania, pomoc oddelegowanych ekspertów oraz działania informacyjne i szkoleniowe. Strony współpracują w  celu ułatwienia reformy polityki zatrud­ nienia w  Czarnogórze w  kontekście wzmocnionej reformy gos­ podarczej i integracji. Współpraca ma również na celu wspieranie dostosowania systemów zabezpieczenia społecznego Czarnogóry do nowych wymogów gospodarczych i  społecznych i  obejmuje dostosowanie czarnogórskiego ustawodawstwa dotyczącego wa­ runków pracy oraz równości szans kobiet i mężczyzn, osób nie­ pełnosprawnych oraz osób należących do mniejszości, jak i lepszą ochronę zdrowia i bezpieczeństwo dla pracowników, przyjmując jako odniesienie poziom ochrony we Wspólnocie. Czarnogóra zapewnia przestrzeganie i  skuteczne wdrażanie podstawowych konwencji MOP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.