Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 203

Artykuł 106 Sieci i  usługi łączności elektronicznej

b)

c) Współpraca koncentruje się przede wszystkim na obszarach prio­ rytetowych związanych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w  tej dziedzinie. Strony wzmacniają zwłaszcza współpracę w  dziedzinie sieci łączności elektronicznej i  związanych z  nimi usług, przy czym ostatecznym celem będzie przyjęcie przez Czar­ nogórę wspólnotowego dorobku prawnego w  tych sektorach w ciągu trzech lat od wejścia w życie niniejszego układu.

Artykuł 107 Informacja i komunikacja Wspólnota i Czarnogóra podejmują środki niezbędne do stymu­ lowania wzajemnej wymiany informacji. Pierwszeństwo jest przy­ znawane programom mającym na celu dostarczanie społeczeństwu podstawowych informacji na temat Wspólnoty, a  środowiskom zawodowym w  Czarnogórze – bardziej specjali­ stycznych informacji.

b)

Artykuł 108 Transport Współpraca między Stronami koncentruje się na obszarach prio­ rytetowych związanych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w dziedzinie transportu. Współpraca może w szczególności mieć na celu restrukturyzację i modernizację różnych środków transportu w Czarnogórze, po­ prawę swobodnego przepływu osób i towarów oraz zwiększenie dostępu do rynku oraz infrastruktury, w tym do portów morskich i  lotniczych. Ponadto współpraca może wspierać rozwoju infra­ struktur multimodalnych w  powiązaniu z  głównymi sieciami transeuropejskimi, w szczególności poprzez wzmocnienie powią­ zań regionalnych z  Europą Południowo-Wschodnią, zgodnie z  protokołem ustaleń w  sprawie głównej regionalnej sieci trans­ portowej. Celem współpracy jest osiągnięcie norm działania porównywalnych z normami wspólnotowymi oraz rozwój syste­ mu transportowego w Czarnogórze zgodnego z systemem wspól­ notowym i  do niego dostosowanego, a  także lepsza ochrona środowiska w sektorze transportu. c)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/29

wydajnej, czystej, zrównoważonej i odnawialnej produkcji ener­ gii i  jej zużycia oraz strategii służących przeprowadzaniu ocen wpływu na środowisko i  strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Szczególna uwaga zostaje poświęcona ratyfikacji i wdrożeniu protokołu z Kioto. Artykuł  112 Współpraca w  dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego Strony zachęcają do współpracy w  dziedzinie cywilnych badań naukowych i  rozwoju technologicznego (BRT) na bazie wspól­ nych korzyści oraz z uwzględnieniem dostępności zasobów i od­ powiedniego dostępu do swoich programów, z  zastrzeżeniem odpowiedniego poziomu skutecznej ochrony praw własności in­ telektualnej, przemysłowej i handlowej. Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związa­ ne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w  dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Artykuł  113 Współpraca w  zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego Strony pracują nad wzmocnieniem współpracy w  zakresie roz­ woju regionalnego i  lokalnego w  celu wsparcia rozwoju gospo­ darczego i  obniżenia nierówności regionalnych. Szczególna

uwaga zostaje poświęcona współpracy transgranicznej, między­ narodowej i międzyregionalnej. Współpraca należycie uwzględnia obszary priorytetowe związa­ ne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w dziedzinie rozwo­ ju regionalnego.

Artykuł  114 Administracja publiczna Współpraca ma na celu stworzenie wydajnej i  odpowiedzialnej administracji publicznej w  Czarnogórze, zwłaszcza po to, aby wspierać wdrażanie zasad praworządności i właściwe funkcjono­ wanie instytucji państwowych z  korzyścią dla społeczeństwa Czarnogóry jako całości oraz w celu pomyślnego budowania sto­ sunków pomiędzy UE a Czarnogórą. Współpraca w tej dziedzinie koncentruje się głównie na tworze­ niu instytucji, w  tym na rozwijaniu i  wdrażaniu przejrzystych i  bezstronnych procedur rekrutacji, zarządzania zasobami ludz­ kimi i  rozwoju kariery dla służb publicznych, szkoleń ustawicz­ nych i  promowania etyki w  ramach administracji publicznej. Współpraca obejmuje wszystkie szczeble administracji publicz­ nej, w tym administrację lokalną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.