Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 203

Artykuł 129 1. Strony podejmują wszelkie niezbędne środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zo­ bowiązań wynikających z  niniejszego układu. Zapewniają one osiągnięcie celów określonych w niniejszym układzie. 2. Strony zgadzają się prowadzić w trybie pilnym i właściwy­ mi sposobami, na wniosek jednej ze Stron, konsultacje mające na celu rozpatrzenie wszelkich kwestii związanych z  interpretacją lub wdrażaniem niniejszego układu oraz innymi istotnymi aspek­ tami wzajemnych stosunków. 3. Każda ze Stron odwołuje się do Rady Stabilizacji i  Stowa­ rzyszenia w przypadku sporu dotyczącego stosowania lub inter­ pretacji niniejszego układu. W  takim wypadku stosuje się artykuł 130 oraz, w odpowiednich przypadkach, protokół 7.

L 108/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Wszystkie informacje ujawnione podczas konsultacji są poufne. 4. W kwestiach wchodzących w zakres stosowania protokołu 7 każda ze Stron może przedłożyć sporną kwestię do rozstrzy­ gnięcia w  ramach arbitrażu zgodnie z  tym protokołem, jeżeli Stronom nie udało się rozstrzygnąć sporu w ciągu dwóch miesię­ cy od rozpoczęcia procedury rozstrzygania sporu zgodnie z ustę­ pem 1. Artykuł 131 Do czasu przyznania równoważnych praw osobom i podmiotom gospodarczym na mocy niniejszego układu, pozostaje on bez wpływu na prawa gwarantowane tym osobom i  podmiotom postanowieniami obowiązujących umów wiążących jedno lub kilka państw członkowskich z jednej strony i Czarnogórę, z dru­ giej strony. Artykuł  132 Ogólne zasady udziału Czarnogóry w  programach wspólnoto­ wych są ustanowione w protokole 8. Załączniki I–VII oraz protokoły 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 stanowią in­ tegralną część niniejszego układu. Artykuł  133 Układ zostaje zawarty na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy układ poprzez po­ wiadomienie drugiej Strony. Niniejszy układ przestaje obowiązy­ wać po upływie sześciu miesięcy od daty takiego powiadomienia. Każda ze Stron może zawiesić niniejszy układ ze skutkiem na­ tychmiastowym w przypadku niezastosowania się przez drugą ze Stron do zasadniczych elementów niniejszego układu. Artykuł  134 Do celów niniejszego układu określenie „Strony” oznacza z  jed­ nej strony Wspólnotę, państwa członkowskie lub Wspólnotę i państwa członkowskie, zgodnie z ich stosownymi uprawnienia­ mi, a z drugiej strony Czarnogórę. Artykuł  135 Niniejszy układ stosuje się z jednej strony do terytoriów, na któ­ rych obowiązują Traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską

oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z warun­ kami określonymi w tych Traktatach, a z drugiej strony do tery­ torium Czarnogóry. Artykuł  136 Depozytariuszem niniejszego układu jest Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej. Artykuł  137 Niniejszy układ sporządza się w  dwóch egzemplarzach w  języ­ kach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fiń­ skim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz w  języku oficjalnym używanym w  Czarnogórze, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny. Artykuł  138 Strony zatwierdzają niniejszy układ zgodnie z  ich procedurami wewnętrznymi. Niniejszy układ wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego mie­ siąca następującego po dniu, w  którym Strony powiadomiły się wzajemnie o  zakończeniu procedur określonych w  akapicie pierwszym. Artykuł  139 Umowa przejściowa W przypadku gdy przed zakończeniem procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego układu, postanowienia pewnych czę­ ści tego układu, zwłaszcza postanowienia dotyczące swobodne­ go przepływu towarów, jak również istotne postanowienia dotyczące transportu, są stosowane na mocy umów przejścio­ wych między Wspólnotą a  Czarnogórą, Strony uzgadniają, iż w tych okolicznościach, do celów postanowień tytułu IV, artyku­ łów 73, 74, 75 niniejszego układu, protokołów 1, 2, 3, 5, 6 i  7 oraz stosownych postanowień protokołu 4 do niniejszego ukła­ du, przez „datę wejścia w  życie niniejszego układu” rozumie się datę wejścia w życie stosownej umowy przejściowej w odniesie­ niu do obowiązków zawartych w  postanowieniach, o  których mowa powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.