Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 203

d)

wspólnych poglądów na bezpieczeństwo i  stabilność w  Eu­ ropie, w  tym współpracy w  dziedzinach objętych WPZiB Unii Europejskiej.

2.

Dialog polityczny ma na celu promowanie w szczególności:

a)

pełnej integracji Czarnogóry ze wspólnotą państw demokra­ tycznych i stopniowego zbliżenia do Unii Europejskiej,

b)

większej zbieżności stanowisk Stron w sprawach międzyna­ rodowych, w tym kwestii WPZiB, również poprzez stosow­ ną wymianę informacji, zwłaszcza w  kwestiach mogących wywrzeć istotny wpływ na Strony,

3. Strony uznają, że rozprzestrzenianie broni masowego raże­ nia (BMR) i systemów jej przenoszenia bez względu na to, czy jest to działalność państw, czy innych podmiotów, stanowi jedno z największych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa w wy­ miarze międzynarodowym. Strony zgadzają się zatem współpra­ cować i  przyczyniać do walki z  rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia poprzez pełne po­ szanowanie istniejących zobowiązań Stron w  ramach traktatów i układów międzynarodowych o rozbrojeniu i nierozprzestrzenia­ niu broni, jak również innych właściwych zobowiązań między­ narodowych, oraz ich wypełnianie na poziomie krajowym. Strony zgadzają się, że niniejsze postanowienie stanowi zasadni­ czy element niniejszego układu i będzie częścią dialogu politycz­ nego, który będzie towarzyszył tym elementom i je umacniał.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/7

Strony zgadzają się ponadto współpracować i  przyczyniać do walki z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia poprzez: a) podejmowanie kroków mających na celu, w  zależności od przypadku, podpisanie, ratyfikowanie lub przystąpienie do wszystkich innych odpowiednich instrumentów międzyna­ rodowych i ich pełną realizację; ustanowienie skutecznego systemu kontroli wywozu na po­ ziomie krajowym, obejmującego kontrolę wywozu, jak rów­ nież tranzytu towarów związanych z  BMR, w  tym kontroli ostatecznego użycia technologii podwójnego zastosowania pod kątem BMR oraz przewidującego skuteczne sankcje w przypadku naruszenia kontroli wywozu; dialog polityczny w tej dziedzinie może się odbywać na po­ ziomie regionalnym. Artykuł  11 1. Dialog polityczny prowadzony jest przede wszystkim w ra­ mach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, która jest ogólnie odpo­ wiedzialna za wszelkie kwestie, które Strony chciałyby poruszyć. 2. Na wniosek Stron dialog polityczny może również przybrać następujące formy: a) spotkań, organizowanych w miarę potrzeb, z udziałem wyż­ szych urzędników reprezentujących Czarnogórę, z  jednej

strony, oraz Prezydencji Rady Unii Europejskiej, Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Poli­ tyki Zagranicznej i  Bezpieczeństwa i  Komisji Europejskiej, z drugiej strony; b) korzystania w  pełni ze wszystkich kanałów dyplomatycz­ nych między Stronami, w  tym ze stosownych kontaktów w  państwach trzecich oraz w  ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, OBWE, Rady Europy oraz innych gremiów międzynarodowych; wszelkich innych działań, które mogłyby stanowić pożytecz­ ny wkład w  konsolidację, rozwijanie i  przyspieszanie tego dialogu, w tym działań wymienionych w agendzie z Salonik przyjętej w ramach konkluzji Rady Europejskiej na posiedze­ niu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Artykuł  12 Dialog polityczny na szczeblu parlamentarnym odbywa się w ra­ mach Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia ustanowionego na mocy artykułu 125. Artykuł  13 Dialog polityczny może się odbywać w  ramach struktur wielo­ stronnych oraz jako dialog regionalny obejmujący inne kraje re­ gionu, w tym w ramach forum UE-Bałkany Zachodnie.

b)

c)

c)

TYTUŁ  III WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Artykuł 14 Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do działań na rzecz pokoju i stabilności na arenie międzynarodowej i w regionie oraz do roz­ wijania stosunków dobrosąsiedzkich, Czarnogóra aktywnie pro­ muje współpracę regionalną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.