Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/69

Kod CN

1514 11 90 1514 19 1514 19 10 1514 19 90 1514 91 1514 91 10 1514 91 90 1514 99 1514 99 10 1514 99 90 1516

– – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi – – – Pozostałe – Pozostałe: – – Olej surowy: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spoży­ wanych przez ludzi – – – Pozostałe Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estry­ fikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprze­ tworzone – Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje: – – Pozostałe: – – – Pozostałe: – – – – Pozostałe:

1516 20

1516 20 98 1518 00

– – – – – Pozostałe Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowa­ ne, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub ina­ czej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31 1518 00 39 1522 00

– – Surowe – – Pozostałe Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych: – Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roś­ linnych: – – Zawierające olej o właściwościach oliwy:

1522 00 31 1522 00 39 1522 00 91 1522 00 99 1702

– – – Sopstoki – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki – – – Pozostałe Inne cukry, w tym chemicznie czysta laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stałej; syropy cukrowe, niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, na­ wet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Laktoza i syrop laktozowy: – – Zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę – – Pozostałe – Cukier klonowy i syrop klonowy: – – Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwią­ cych

1702 11 00 1702 19 00 1702 20 1702 20 10

L 108/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

1702 20 90 1702 30 1702 30 10

– – Pozostałe – Glukoza i syrop glukozowy, nie zawierający fruktozy lub zawierający fruktozę w ilości mniej­ szej niż 20 % stosunku wagowego w suchym stanie: – – Izoglukoza – – Pozostałe: – – – zawierające w suchym stanie glukozę w ilości większej niż 99 % w stosunku wagowym:

1702 30 51 1702 30 59

– – – – W formie białego pudru krystalicznego skupionego lub nie, – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

1702 30 91 1702 30 99 1702 40 1702 40 10 1702 40 90 1702 60 1702 60 10 1702 60 80 1702 60 95 1702 90 1702 90 30 1702 90 50

– – – – W formie białego pudru krystalicznego skupionego lub nie, – – – – Pozostałe – Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: – – Izoglukoza – – Pozostałe – Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruk­ tozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: – – Izoglukoza – – Syrop inulinowy – – Pozostałe – Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cu­ krowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: – – Izoglukoza – – Maltodekstryna oraz syrop maltodekstrynowy – – Karmel:

1702 90 71

– – – Zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej – – – Pozostałe:

1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 99 1902

– – – – W postaci proszku, nawet aglomerowanego – – – – Pozostałe – – Syrop inulinowy – – Pozostałe Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: – Makaron nadziewany, ugotowany czy przygotowany w inny sposób lub nie: – – Zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące prze­ tworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej: – Pozostałe:

1902 20 1902 20 30 2007

2007 99

– – Pozostałe: – – – Pozostałe:

2007 99 98 2008

– – – – Pozostałe Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, na­ wet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone: – Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razem:

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.