Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 57

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 57

Strona 57 z 203

Kod CN

3301 25 90 3301 29

– – – Odterpenowany – – Pozostałe: – – – Z goździka, niaouli i ylang-ylang:

3301 29 11 3301 29 31

– – – – Nieodterpenowany – – – – Odterpenowany – – – Pozostałe:

3301 29 41

– – – – Nieodterpenowany – – – – Odterpenowany:

3301 29 71 3301 29 79 3301 29 91 3301 30 00 3302

– – – – – Geraniowy; jaśminowy; wetiwerowy – – – – – Lawendowy – – – – – Pozostałe – Rezinoidy Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; po­ zostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji na­ pojów: – W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i w przemyśle napojów: – – W rodzaju stosowanych w przemyśle napojów:

3302 10

3302 10 40 3302 10 90 3501 3501 90 3501 90 10 3502

– – – Pozostałe – – W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe: – Pozostałe: – – Kleje kazeinowe Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na su­ chą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin: – Albumina jaja kurzego:

3502 11 3502 11 10 3502 11 90 3502 19 3502 19 10 3502 19 90 3502 20 3502 20 10

– – Suszone: – – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi – – – Pozostałe – Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki: – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi – – Pozostałe:

3502 20 91 3502 20 99 3502 90

– – – Suszona (na przykład w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku) – – – Pozostałe – Pozostałe: – – Albuminy, inne niż albumina jaja i albumina mleka (laktoalbumina):

3502 90 20 3502 90 70 3502 90 90 3503 00

– – – Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi – – – Pozostałe – – Albuminiany i pochodne pozostałych albumin Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet po­ wierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje po­ chodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501: – Żelatyna i jej pochodne

3503 00 10

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/77

Kod CN

3503 00 80 3504 00 00 3505

– Pozostałe Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach albo innych modyfikowanych skrobiach; – Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane: – – Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10

3505 10 50 4101

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub so­ lone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, per­ gaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone, lub dwojone: – Skóry i skórki, całe, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeżeli suchosolone lub 16 kg, jeżeli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane: – – Świeże – – Mokrosolone – – Suszone lub suchosolone – – Pozostałe – Skóry i skórki, całe, o masie przekraczającej 16 kg: – – Świeże – – Mokrosolone – – Suszone lub suchosolone – – Pozostałe – Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami i bokami Skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet z weł­ ną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do niniejszego działu: – Z wełną: – – Jagnięce – – Pozostałe – Bez wełny:

4101 20 4101 20 10 4101 20 30 4101 20 50 4101 20 90 4101 50 4101 50 10 4101 50 30 4101 50 50 4101 50 90 4101 90 00 4102

4102 10 4102 10 10 4102 10 90

4102 21 00 4102 29 00 4103

– – Piklowane – – Pozostałe Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet od­ włoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do niniejszego działu: – Z gadów – Ze świń – Pozostałe: – – Z kóz lub koźląt – – Pozostałe Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawał­ kami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte po­ zycją 4101, 4102 lub 4103: – Z norek, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami – Z jagniąt, takich jak: astrachańskie, szerokoogonowe, karakuły, perskie i podobne, indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami

4103 20 00 4103 30 00 4103 90 4103 90 10 4103 90 90 4301

4301 10 00 4301 30 00

L 108/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.