Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 203

Projekty o  wymiarze regionalnym lub transgranicznym mogą być wspierane w ramach wspólnoto­ wych programów pomocy poprzez ich programy pomocy technicznej. W każdym przypadku, gdy Czarnogóra zamierza wzmocnić współpracę z  jednym z  państw wymienionych w  artykułach 15–17, informuje o  tym Wspólnotę i  jej państwa członkowskie oraz konsultuje się z  nimi, zgodnie z  postanowieniami określo­ nymi w tytule X. Czarnogóra wdraża w pełni istniejące porozumienia dwustronne wynegocjowane zgodnie z  protokołem ustaleń w  sprawie uła­ twień handlowych i  liberalizacji, podpisanym dnia 27  czerwca 2001 r. w Brukseli przez Serbię i Czarnogórę oraz Środkowoeu­ ropejską umowę o  wolnym handlu, podpisaną dnia 19  grudnia 2006 r. w Bukareszcie. Artykuł 15 Współpraca z  innymi państwami, które podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu Po podpisaniu niniejszego układu Czarnogóra rozpocznie nego­ cjacje z  państwami, które już podpisały układ o  stabilizacji

i stowarzyszeniu, mając na celu zawarcie dwustronnych konwen­ cji dotyczących współpracy regionalnej, których celem jest roz­ szerzenie zakresu współpracy między odpowiednimi państwami. Głównymi elementami tych konwencji są: a) b) dialog polityczny, ustanowienie stref wolnego handlu, zgodnie z  właściwymi postanowieniami WTO, wzajemne koncesje dotyczące przepływu pracowników, przedsiębiorczości, świadczenia usług, płatności bieżących oraz przepływu kapitału, jak również innych dziedzin poli­ tyk związanych z przepływem osób na poziomie równoważ­ nym do poziomu gwarantowanego niniejszym układem, postanowienia dotyczące współpracy w innych dziedzinach, niezależnie od tego, czy są objęte niniejszym układem, w  szczególności w  obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

c)

d)

W stosownych przypadkach konwencje te zawierają postanowie­ nia dotyczące stworzenia koniecznych mechanizmów instytucjonalnych.

L 108/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Konwencje te zostają zawarte w  terminie dwóch lat od wejścia w  życie niniejszego układu. Gotowość Czarnogóry do zawarcia takich konwencji będzie warunkiem dalszego rozwoju stosunków między Czarnogórą a Unią Europejską.

Artykuł  17 Współpraca z  innymi krajami kandydującymi do przystąpienia do UE nie objętymi PSS 1. Czarnogóra powinna zacieśniać współpracę i zawrzeć kon­ wencję dotyczącą współpracy regionalnej z  każdym krajem kandydującym do przystąpienia do UE we wszystkich dziedzi­ nach współpracy objętych niniejszym układem. Celem takiej kon­ wencji powinno być stopniowe dostosowanie dwustronnych stosunków między Czarnogórą a  tym krajem do odpowiedniej części stosunków między Wspólnotą i jej państwami członkow­ skimi a tym krajem. Z Turcją, która utworzyła unię celną ze Wspólnotą, Czar­ 2. nogóra rozpoczyna współpracę w  celu zawarcia porozumienia ustanawiającego strefę wolnego handlu na wzajemnie korzyst­ nych warunkach, zgodnie z art. XXIV GATT 1994, jak również li­ beralizującego prawo przedsiębiorczości i  świadczenie usług pomiędzy nimi na poziomie równoważnym do gwarantowanego niniejszym układem zgodnie z art. V GATS. Negocjacje te powinny rozpocząć się jak najszybciej w  celu za­ warcia wspomnianego porozumienia przed końcem okresu przej­ ściowego, o którym mowa w artykule 18 ustęp 1.

Czarnogóra rozpoczyna podobne negocjacje z pozostałymi pań­ stwami regionu po tym, jak państwa te podpiszą układ o stabili­ zacji i stowarzyszeniu.

Artykuł  16 Współpraca z  innymi państwami, które dotyczy proces stablizacji i stowarzyszenia

Czarnogóra realizuje współpracę regionalną z  innymi państwa­ mi, których dotyczy proces stabilizacji i stowarzyszenia, w pew­ nych lub wszystkich dziedzinach współpracy objętych niniejszym układem, w szczególności w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Współpraca taka powinna być za­ wsze zgodna z zasadami i celami niniejszego układu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.