Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 203

TYTUŁ  IV SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

Artykuł 18 1. Wspólnota i  Czarnogóra stopniowo tworzą dwustronną strefę wolnego handlu w okresie przejściowym maksymalnie pię­ ciu lat od daty wejścia w  życie niniejszego układu, zgodnie z postanowieniami niniejszego układu i z postanowieniami GATT 1994 oraz WTO. W procesie tym Strony uwzględniają szczegól­ ne wymagania określone poniżej. Nomenklaturę scaloną stosuje się do klasyfikacji towarów 2. w handlu między Stronami. 3. Do celów niniejszego układu cła i opłaty o skutku równo­ ważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w  związku z  wywozem lub przywozem towa­ rów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opła­ ty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują: a) opłat równoważnych do podatku wewnętrznego nałożonych zgodnie z postanowieniami art. III ust. 2 GATT 1994, środków antydumpingowych lub opłat wyrównawczych, należności lub opłat współmiernych z  kosztem świadczo­ nych usług.

4. Dla każdego produktu podstawową stawkę celną, na pod­ stawie której dokonywane mają być sukcesywne obniżki przewi­ dziane w niniejszym układzie, stanowi: a) wspólna taryfa celna Wspólnoty ustanowiona zgodnie z roz­ porządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1) rzeczywiście sto­ sowana erga omnes w dniu podpisania niniejszego układu; taryfa stosowana przez Czarnogórę (2).

b)

5. Jeżeli po podpisaniu niniejszego układu jakakolwiek z  ob­ niżonych taryf celnych jest stosowana erga omnes, w szczególnoś­ ci obniżki wynikające z: a) b) c) negocjacji taryfowych w ramach WTO, lub przystąpienia Czarnogóry do WTO, lub kolejnych obniżek po przystąpieniu Czarnogóry do WTO,

taka obniżona stawka celna zastępuje podstawową stawkę celną, o której mowa w ustępie 4, od dnia, w którym zaczynają być sto­ sowane takie obniżki. 6. Wspólnota i Czarnogóra informują się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych i ich wszelkich zmianach.

(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr  2658/87 (Dz.U.  L  256 z  7.9.1987, s. 1). (2)  Biuletyn urzędowy Czarnogóry nr 17/07.

b) c)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ I

L 108/9

Produkty przemysłowe Artykuł 19 Definicja 1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produk­ tów pochodzących ze Wspólnoty lub z Czarnogóry, które są wy­ mienione w działach 25–97 nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku 1 pkt 1 ppkt (ii) do Poro­ zumienia WTO w sprawie rolnictwa. Handel między Stronami produktami objętymi Traktatem 2. ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest prowadzony zgodnie z postanowieniami tego Traktatu. Artykuł 20 Koncesje wspólnotowe na produkty przemysłowe 1. Cła przywozowe oraz opłaty o  skutku równoważnym na przywożone do Wspólnoty produkty przemysłowe pochodzące z  Czarnogóry zostają zniesione z  dniem wejścia w  życie niniej­ szego układu. 2. Ograniczenia ilościowe w  przywozie do Wspólnoty pro­ duktów przemysłowych pochodzących z Czarnogóry oraz środ­ ki o  skutku równoważnym zostają zniesione z  dniem wejścia w życie niniejszego układu. Artykuł 21 Koncesje czarnogórskie na produkty przemysłowe 1. Cła przywozowe na przywożone do Czarnogóry produkty przemysłowe pochodzące ze Wspólnoty, inne niż te, które wy­ mieniono w  załączniku I, zostają zniesione z  dniem wejścia w życie niniejszego układu. 2. Opłaty o  skutku równoważnym do ceł przywozowych na przywożone do Czarnogóry produkty przemysłowe pochodzące ze Wspólnoty zostają zniesione z  dniem wejścia w  życie niniej­ szego układu. 3. Cła przywozowe na przywożone do Czarnogóry produkty przemysłowe pochodzące ze Wspólnoty, które  wymieniono w załączniku I, są stopniowo obniżane i znoszone zgodnie z har­ monogramem zawartym w tym załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.