Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 203

4. Ograniczenia ilościowe w  przywozie do Czarnogóry pro­ duktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty oraz środ­ ki o  skutku równoważnym zostają zniesione z  dniem wejścia w życie niniejszego układu. Artykuł 22 Cła wywozowe i  ograniczenia w  wywozie 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego układu Wspólnota oraz Czarnogóra znoszą w handlu między sobą wszelkie cła wywozo­ we oraz opłaty o skutku równoważnym. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego układu Wspólnota oraz Czarnogóra znoszą między sobą wszystkie ograniczenia ilościo­ we w wywozie oraz wszystkie środki o skutku równoważnym. Artykuł 23 Szybsze obniżki ceł Czarnogóra oświadcza, że jest gotowa obniżyć cła w  handlu ze Wspólnotą szybciej niż to przewidziano w artykule 21, jeżeli po­ zwoli na to jej ogólna sytuacja gospodarcza i  sytuacja w  danym sektorze gospodarki. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia analizuje sytuację pod tym ką­ tem i wydaje stosowne zalecenia.

ROZDZIAŁ II

Rolnictwo i  rybołówstwo Artykuł 24 Definicja Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do handlu 1. produktami rolnymi i produktami rybołówstwa pochodzącymi ze Wspólnoty lub z Czarnogóry. 2. Określenie „produkty rolne i produkty rybołówstwa” odno­ si się do produktów wymienionych w działach 1–24 nomenkla­ tury scalonej oraz do produktów wymienionych w  załączniku I pkt 1 ppkt (ii) do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa). 3. Definicja ta obejmuje ryby i  produkty rybołówstwa objęte działem 3, pozycjami 1604 i 1605, oraz podpozycjami 0511 91, 2301 20 00 oraz ex 1902 20 10 („Makarony nadziewane zawie­ rające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub in­ nych bezkręgowców wodnych”). Artykuł  25 Przetworzone produkty rolne Protokół 1 określa ustalenia dotyczące handlu mające zastosowa­ nie do przetworzonych produktów rolnych, które są w  nim wymienione. Artykuł 26 Koncesje wspólnotowe na przywóz produktów rolnych pochodzących z  Czarnogóry 1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku rów­ noważnym w  przywozie produktów rolnych pochodzących z Czarnogóry.

L 108/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

2. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota znosi cła i opłaty o skutku równoważnym w przywozie produk­ tów rolnych pochodzących z  Czarnogóry, innych niż te objęte pozycjami 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 i 2204 nomenklatury scalonej. W odniesieniu do produktów objętych działami 7 i 8 nomenkla­ tury scalonej, dla których wspólna taryfa celna przewiduje stoso­ wanie ceł ad valorem oraz ceł specyficznych, zniesienie ma zastosowanie tylko do części ad valorem należności celnej. 3. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota ustala wysokość stawki celnej na przywóz do Wspólnoty produk­ tów z młodej wołowiny określonych w załączniku II i pochodzą­ cych z Czarnogóry na poziomie 20 % cła ad valorem oraz 20 % cła specyficznego określonego we wspólnej taryfie celnej Wspól­ noty, w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszące­ go 800 ton wyrażonego w masie tuszy. Artykuł 27 Koncesje czarnogórskie na produkty rolne 1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu Czarnogóra znosi wszystkie ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku rów­ noważnym w  przywozie produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty. 2. a) Z dniem wejścia w życie niniejszego układu Czarnogóra: znosi cła stosowane w przywozie niektórych produktów rol­ nych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załącz­ niku IIIa; stopniowo obniża cła stosowane w  przywozie niektórych produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienio­ nych w załączniku IIIb, zgodnie z harmonogramem wskaza­ nym dla każdego produktu w tym załączniku; stopniowo obniża do 50 % cła stosowane w przywozie nie­ których produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w  załączniku IIIc, zgodnie z  harmonogra­ mem wskazanym dla każdego produktu w tym załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.