Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 80

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 80

Strona 80 z 203

); Traktat o znakach towarowych (Genewa, 1994); Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów obrazowych znaków (Wiedeń, 1973, zmienione w 1985 r.); Traktat WIPO o prawie autorskim (Genewa, 1996); Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i nagraniach fonograficznych (Genewa, 1996). Konwencja o patencie europejskim; Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

L 108/124

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

PROTOKÓŁ 1 w sprawie handlu przetworzonymi produktami rolnymi między wspólnotą a  czarnogórą Artykuł 1 1. Wspólnota oraz Czarnogóra stosują w  stosunku do prze­ tworzonych produktów rolnych opłaty celne wymienione odpo­ wiednio w  załączniku I  i załączniku II na warunkach w  nich określonych, niezależnie od ograniczeń kontyngentowych. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia podejmuje decyzje 2. w sprawie: a) rozszerzenia wykazu przetworzonych produktów rolnych, na mocy niniejszego protokołu; zmian stawek celnych określonych w załącznikach I i II; powiększenia lub zniesienia kontyngentów taryfowych. Artykuł 2 Stawki celne stosowane na podstawie artykułu 1 mogą zostać ob­ niżone decyzją Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia: a) b) kiedy w  handlu między Wspólnotą a  Czarnogórą obniżone są cła stosowane do produktów podstawowych; lub w odpowiedzi na obniżkę wynikającą z wzajemnych konce­ sji dotyczących przetworzonych produktów rolnych.

b) c)

Obniżkę określoną w literze a) oblicza się w oparciu o część staw­ ki celnej wskazanej jako element rolny, który powinien odpowia­ dać produktom rolnym rzeczywiście używanym do produkcji określonych przetworzonych produktów rolnych i  który powi­ nien zostać odliczony od stawki celnej stosowanej do podstawo­ wych produktów rolnych. Artykuł 3 Wspólnota i  Czarnogóra informują się wzajemnie o  uzgodnie­ niach administracyjnych przyjętych w  stosunku do produktów objętych niniejszym protokołem. Uzgodnienia te powinny za­ pewnić równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron i  powinny być możliwie jak najprostsze i  jak najbardziej elastyczne.

3. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może zastąpić należnoś­ ci celne ustanowione w niniejszym protokole systemem ustano­ wionym na podstawie odpowiednich cen rynkowych obowiązujących we Wspólnocie i  w  Czarnogórze na produkty rolne faktycznie stosowane przy wytwarzaniu przetworzonych produktów rolnych objętych niniejszym protokołem.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/125

ZAŁĄCZNIK I CŁA STOSOWANE W PRZYWOZIE DO WSPÓLNOTY TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z  CZARNOGÓRY

W przywozie do Wspólnoty wymienionych poniżej przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Czarnogóry obo­ wiązują zerowe stawki celne.

Kod CN (1) Wyszczególnienie (2)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mle­ ko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – Jogurt: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczów z mleka:

0403 10

0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczów z mleka: – – – – Nieprzekraczającej 3 % – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % – Pozostałe: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30 0501 00 00 0502 0505

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % – – – Inne, o zawartości tłuszczu mlecznego: – – – – Nieprzekraczającej 3 % – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: – Produkty mleczarskie do smarowania: – – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy – – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpady takiej szczeciny lub sierści Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i od­ padki piór lub części piór Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do na­ dania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygo­ towane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

0506 0507

0508 00 00

L 108/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 80 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.