Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 81

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 81

Strona 81 z 203

Kod CN (1)

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozosta­ łe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schło­ dzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwie­ rzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi: – Pozostałe: – – Pozostałe: – – – Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego: – – – – Surowe – – – – Pozostałe – – – Pozostałe – – – – Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez noś­ nika Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: – Kukurydza cukrowa Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wo­ dzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia: – Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw: – – Warzywa: – – – Kukurydza cukrowa Maté (herbata paragwajska) Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roś­ linne (w tym nieprażone korzenie cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) gatunku używanego głównie do spożycia przez człowieka, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej: – Wodorosty morskie i pozostałe algi Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z produktów roślinnych: – Soki i ekstrakty roślinne: – – Z lukrecji – – Z chmielu – – Pozostałe: – – – Pozostałe – Substancje pektynowe, pektyniany i pektany: – – Suche – – Pozostałe – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: – – Agar-agar – – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar: – – – Z chleba świętojańskiego i jego nasion Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcino­ palmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko li­ powe): Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną): Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane che­ micznie

0511

0511 99 0511 99 31 0511 99 39 0511 99 85 ex 0511 99 85 0710 0710 40 00 0711

0711 90 0711 90 30 0903 00 00 1212

1212 20 00 1302

1302 12 00 1302 13 00 1302 19 1302 19 80 1302 20 1302 20 10 1302 20 90 1302 31 00 1302 32 1302 32 10 1401

1404 1505 1506 00 00

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

L 108/127

Kod CN (1)

1515 1515 90 1515 90 11 ex 1515 90 11 1516

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Pozostałe: – – Olej tungowy; olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje – – – Olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estry­ fikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprze­ tworzone – Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje: – – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy” Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516: – Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej: – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka – Pozostałe: – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka – – Pozostałe: – – – Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowa­ ne, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub ina­ czej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; mieszanki niejadalne lub preparaty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, warzywnych albo składników różnych tłuszczy lub olejów, nieokreślonych i nie zawartych w innym miejscu: – Linoksyn – Pozostałe: – – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siar­ kowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516 – – Pozostałe: – – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwie­ rzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje – – – Pozostałe Gliceryna surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione: Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych: – Degras Inne cukry, w tym chemicznie czysta laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stałej; syropy cukrowe, niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, na­ wet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Fruktoza chemicznie czysta – Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cu­ krowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy – – Maltoza chemicznie czysta Produkty cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao: Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona: Masło, tłuszcz i olej, kakaowe Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

1516 20 1516 20 10 1517

1517 10 1517 10 10 1517 90 1517 90 10 1517 90 93 1518 00

1518 00 10 1518 00 91

1518 00 95 1518 00 99 1520 00 00 1521 1522 00 1522 00 10 1702

1702 50 00 1702 90 1702 90 10 1704 1803 1804 00 00 1805 00 00

L 108/128

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 81 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.