Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 84

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 84

Strona 84 z 203

3302 10 21

– – – – – Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawie­ rające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi – – – – – Pozostałe Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe: – Kazeina: – – Do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych – – Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze – – Pozostałe

3302 10 29 3501 3501 10 3501 10 10 3501 10 50 3501 10 90

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (2)

L 108/131

Kod CN (1)

3501 90 3501 90 90 3505

– Pozostałe: – – Pozostałe Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach albo innych modyfikowanych skrobiach; – Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane: – – Dekstryny – – Pozostałe skrobie modyfikowane: – – – Pozostałe – Kleje: – – Zawierające mniej niż 25 % masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi – – Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 55 % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozo­ stałych modyfikowanych skrobi – – Zawierające 55 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozo­ stałych modyfikowanych skrobi – – Zawierające 80 % masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i po­ zostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókien­ niczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Na bazie substancji skrobiowych: – – Zawierające mniej niż 55 % masy tych substancji – – Zawierające 55 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70 % masy – – Zawierające 70 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83 % masy – – Zawierające 83 % masy lub więcej tych substancji Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alko­ hole tłuszczowe: Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu che­ micznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów natu­ ralnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: – Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44: – – W roztworze wodnym: – – – Zawierające 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Zawierające 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu – – – Pozostałe

3505 10 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 3809

3809 10 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 3823 3824

3824 60 3824 60 11 3824 60 19 3824 60 91 3824 60 99

L 108/132

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ZAŁĄCZNIK  II STAWKI CELNE STOSOWANE DO TOWARÓW POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY W  PRZYWOZIE DO CZARNOGÓRY (w trybie natychmiastowym lub  stopniowo)

Stawka celna (% KNU): Kod CN Wyszczególnienie 2008 (3) 2009 (4) 2010 (5) 2011 (6) 2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

0403

0403 10

0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59

0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90

0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79

0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – Jogurt: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub ka­ kao: – – – W proszku, granulkach lub w in­ nej stałej postaci, o zawartości tłuszczów z mleka: – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % – – – Pozostałe, o zawartości tłusz­ czów z mleka: – – – – Nieprzekraczającej 3 % – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % – Pozostałe: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub ka­ kao: – – – W proszku, granulkach lub w in­ nej stałej postaci, o zawartości tłuszczów z mleka: – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % – – – Inne, o zawartości tłuszczów z mleka: – – – – Nieprzekraczającej 3 % – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczar­ skie do smarowania: – Produkty mleczarskie do smarowa­ nia: – – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy – – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

80 80 80

60 60 60

40 40 40

20 20 20

0 0 0

90 90

80 80

70 70

60 60

50 50

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 84 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.