Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 86

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 86

Strona 86 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/135

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1302 20 90

– – Pozostałe – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfi­ kowane, pochodzące z produktów roślinnych:

0

0

0

0

0

1302 31 00 1302 32

– – Agar-agar – – Śluzy i zagęszczacze, nawet mody­ fikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośli­ ny guar: – – – Z chleba świętojańskiego i jego nasion Materiały roślinne, w rodzaju stosowa­ nych głównie do wyplatania (na przy­ kład bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe): – Bambusy – Trzcinopalmy – Pozostałe Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Linters bawełniany – Pozostałe Tłuszcz z wełny oraz substancje tłusz­ czowe otrzymane z niego (włącznie z la­ noliną): – Tłuszcz z wełny, surowy – Pozostałe Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Pozostałe: – – Olej tungowy; olej jojoba i olej oiti­ cica; wosk mirtowy i wosk japoń­ ski; ich frakcje – – Olej jojoba i olej oiticica; wosk mir­ towy i wosk japoński; ich frakcje Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrz­ nie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetwo­ rzone – Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frak­ cje: – – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

0

0

0

0

0

1302 32 10 1401

0

0

0

0

0

1401 10 00 1401 20 00 1401 90 00 1404 1404 20 00 1404 90 00 1505

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1505 00 10 1505 00 90 1506 00 00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1515

1515 90 1515 90 11

ex 1515 90 11 1516

0

0

0

0

0

1516 20 1516 20 10

0

0

0

0

0

L 108/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516: – Margaryna, z wyłączeniem margary­ ny płynnej: – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłusz­ czów z mleka – Pozostałe: – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłusz­ czów z mleka – – Pozostałe: – – – Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako pre­ paraty zapobiegające przyleganiu do formy Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, od­ wodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; mieszanki niejadalne lub preparaty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, wa­ rzywnych albo składników różnych tłuszczy lub olejów, nieokreślonych i nie zawartych w innym miejscu: – Linoksyn – Pozostałe: – – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roś­ linne i ich frakcje, gotowane, utle­ nione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej mo­ dyfikowane chemicznie, z wyłącze­ niem objętych pozycją 1516 – – Pozostałe: – – – Niejadalne mieszaniny lub prze­ twory z tłuszczów i olejów zwie­ rzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje – – – Pozostałe Gliceryna surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub bar­ wione: – Woski roślinne – Pozostałe: – – Spermacet, nawet rafinowany lub barwiony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1517 10 1517 10 10

1517 90 1517 90 10

1517 90 93

0

0

0

0

0

1518 00

1518 00 10 1518 00 91

1518 00 95

0

0

0

0

0

1518 00 99 1520 00 00 1521

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1521 10 00 1521 90 1521 90 10

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 86 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.