Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 92

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 92

Strona 92 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

L 108/147

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2106 90 2106 90 20

– Pozostałe: – – Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapa­ chowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów – – Pozostałe: – – – Niezawierające tłuszczów z mle­ ka, sacharozy, izoglukozy, gluko­ zy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczów z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi: – – – Pozostałe Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wo­ dami gazowanymi, niezawierające do­ datku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg: – Wody mineralne i wody gazowane: – – Wody mineralne naturalne: – – – Nienasycone dwutlenkiem węgla – – – Pozostałe – – Pozostałe: – Pozostałe Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające do­ datek cukru lub innej substancji słodzą­ cej, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wy­ łączeniem soków owocowych i warzyw­ nych, objętych pozycją 2009: – Wody, włącznie z wodami mineral­ nymi i wodami gazowanymi, zawie­ rające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aro­ matyzowane – Pozostałe: – – Niezawierające produktów obję­ tych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produk­ tów objętych pozycjami od 0401 do 0404 – – Pozostałe, zawierające tłuszcz uzys­ kany z produktów objętych pozy­ cjami od 0401 do 0404 90 80 70 60 50 90 80 70 60 50 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50 80 60 40 20 0

2106 90 92

80

60

40

20

0

2106 90 98 2201

80

60

40

20

0

2201 10 2201 10 11 2201 10 19 2201 10 90 2201 90 00 2202

2202 10 00

2202 90 2202 90 10

2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 2203 00

– – – Mniej niż 0,2 % masy – – – 0,2 % masy lub więcej, ale mniej niż 2 % masy – – – 2 % masy lub więcej Piwo otrzymywane ze słodu: – W pojemnikach o objętości 10 litry lub mniejszej:

90 90 90

80 80 80

70 70 70

60 60 60

50 50 50

2203 00 01

– – W butelkach

80

60

40

20

0

L 108/148

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Stawka celna (% KNU):

29.4.2010

Kod CN

Wyszczególnienie

2008 (3)

2009 (4)

2010 (5)

2011 (6)

2012 i kolejne (7)

(1)

(2)

2203 00 09 2203 00 10 2205

– – Pozostałe – W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj. – Pozostałe: – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj. Alkohol etylowy nieskażony o objęto­ ściowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i inne produk­ ty spirytusowe, skażone, o dowolnej mocy: – Alkohol etylowy nieskażony o obję­ tościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej – Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, ska­ żone Alkohol etylowy nieskażony o objęto­ ściowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe na­ poje spirytusowe: – Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wy­ tłoków z winogron – – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2205 10 2205 10 10 2205 10 90 2205 90 2205 90 10 2205 90 90 2207

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

2207 10 00

80

60

40

20

0

2207 20 00

80

60

40

20

0

2208

2208 20

2208 20 12 2208 20 14 2208 20 26 2208 20 27 2208 20 29

– – – Cognac – – – Armagnac – – – Grappa – – – Brandy de Jerez – – – Pozostałe – – W pojemnikach o objętości więk­ szej niż 2 litry:

80 80 80 80 80

60 60 60 60 60

40 40 40 40 40

20 20 20 20 20

0 0 0 0 0

2208 20 40 2208 20 62 2208 20 64 2208 20 86 2208 20 87 2208 20 89

– – – Surowy destylat – – – Pozostałe: – – – – Cognac: – – – – Armagnac – – – – Grappa – – – – Brandy de Jerez – – – – Pozostałe

80 80 80 80 80 80

60 60 60 60 60 60

40 40 40 40 40 40

20 20 20 20 20 20

0 0 0 0 0 0

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 92 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.