Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 96

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 96

Strona 96 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/155

PROTOKÓŁ 2 w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i  win aromatyzowanych Artykuł 1 Niniejszy protokół zawiera: (1) Umowę w  sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina (załącznik  I  do niniejszego protokołu). (2) Umowę w sprawie wzajemnego uznawania, ochrony i kon­ troli nazw win, napojów spirytusowych i win aromatyzowa­ nych (załącznik II do niniejszego protokołu). Artykuł 2 Umowy, o których mowa w art. 1, stosuje się do: (1) win objętych pozycją 2204 zharmonizowanego systemu we­ dług Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowa­ nego systemu oznaczania i  kodowania towarów, zawartej w  Brukseli dnia 14  czerwca 1983 roku, które wyproduko­ wano ze świeżych winogron, a) pochodzących ze Wspólnoty, wyprodukowanych zgod­ nie z  przepisami dotyczącymi praktyk i  procesów eno­ logicznych, o których mowa w tytule V rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w spra­ wie wspólnej organizacji rynku wina (1), oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24  lipca 2000  r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w spra­ wie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiają­ cym wspólnotowy kodeks praktyk i  procesów enologicznych (2), lub b) pochodzących z Czarnogóry, wyprodukowanych zgod­ nie z  przepisami dotyczącymi praktyk i  procesów eno­ logicznych oraz w  zgodzie z  prawem czarnogórskim. Wspomniane wyżej przepisy dotyczące praktyk i proce­ sów enologicznych muszą być zgodne z  prawem wspólnotowym. lub b) pochodzą z  Czarnogóry i  zostały wyprodukowane w zgodzie z prawem czarnogórskim, które z kolei musi być zgodne z prawem wspólnotowym. b) lub pochodzą z  Czarnogóry i  zostały wyprodukowane w zgodzie z prawem czarnogórskim, które z kolei musi być zgodne z prawem wspólnotowym. (2) napojów spirytusowych objętych pozycją 2208 konwencji, o której mowa ust. 1, które: a) pochodzą ze Wspólnoty i są zgodne z rozporządzeniem Rady (EWG) nr  1576/89 z  dnia 29  maja 1989  r. usta­ nawiającym ogólne zasady definicji, opisu i  prezentacji napojów spirytusowych (3), oraz z rozporządzeniem Ko­ misji (EWG) nr  1014/90 z  dnia 24  kwietnia 1990  r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (4),

(3) win aromatyzowanych objętych pozycją 2205 konwencji, o której mowa ust. 1, które: a) pochodzą ze Wspólnoty i są zgodne z rozporządzeniem Rady (EWG) nr  1601/91 z  dnia 10  czerwca 1991  r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezen­ tacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napo­ jów winopochodnych i  aromatyzowanych koktajli winopodobnych (5),

(1)  Dz.U.  L  179 z  14.7.1999, s.  1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr  1791/2006 z  dnia 20  listopada 2006 r. dostosowującym niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wy­ miaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki ze­ wnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i  bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienio­ ne rozporządzeniem Komisji (WE) nr  556/2007 (Dz.U.  L  132 z 24.5.2007, s. 3).

(3)  Dz.U.  L  160 z  12.6.1989, s.  1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r. (4)  Dz.U.  L  105 z  25.4.1990, s.  9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2140/98 (Dz.U. L 270 z 7.10.1998, s. 9). (5)  Dz.U.  L  149 z  14.6.1991, s.  1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 96 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.