Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1

Strona 1 z 203
29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

DECYZJA RADY I  KOMISJI z dnia 29  marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i  stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i  ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a  Republiką Czarnogóry, z  drugiej strony (2010/224/UE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w  szczególności jego art.  217 w  związku z  art.  218 ust.  6 lit.  a) oraz art. 218 ust. 8, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Ener­ gii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zgodę Rady udzieloną zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1  grudnia 2009  r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Układ powinien zostać zatwierdzony,

(4)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Euro­ pejskimi i  ich państwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Re­ publiką Czarnogóry, z  drugiej strony, załączone do niego załączniki i protokoły, jak również wspólne deklaracje i deklara­ cje Wspólnoty załączone do aktu końcowego zostają niniejszym zatwierdzone w  imieniu Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspól­ noty Energii Atomowej. Tekst układu jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł  2 Przewodniczący Rady dokonuje w  imieniu Unii następującej notyfikacji: „W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grud­ nia 2009  r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wyko­ nuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Eu­ ropejskiej. Z  tego względu odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« lub »Wspólnoty« w tekście Umowy, należy w odpo­ wiednich przypadkach, traktować jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.”

Układ o  stabilizacji i  stowarzyszeniu między Wspólnota­ mi Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a  Republiką Czarnogóry, z  drugiej strony (zwany dalej „układem”), został podpisany w dniu 15 październi­ ka 2007 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Postanowienia handlowe zawarte w układzie mają charak­ ter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, i nie będą stanowiły dla Unii Europejskiej precedensu w  polityce handlowej Unii względem państw trzecich innych niż państwa Bałka­ nów Zachodnich.

(2)

L 108/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 3 1. Stanowisko, jakie ma przyjąć Unia lub Europejska Wspól­ nota Energii Atomowej w  ramach Rady Stabilizacji i  Stowarzy­ szenia i  w  ramach Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia, kiedy ten ostatni jest upoważniony do działania przez Radę Stabilizacji i  Stowarzyszenia, zostaje określone przez Radę na wniosek Ko­ misji lub, w  stosownych przypadkach, przez Komisję, w  obu przypadkach zgodnie z  odpowiednimi postanowieniami Traktatów. 2. Przewodniczący Rady, zgodnie z art. 120 układu, przewod­ niczy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Stabilizacji i  Stowarzyszenia zgodnie z jego regulaminem wewnętrznym. 3. Decyzja o publikacji decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzysze­ nia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej jest podejmowana indywidualnie w  każdym przypadku odpowiednio przez Radę lub Komisję, w  obu przypadkach zgodnie z  odpowiednimi postanowieniami Traktatów

Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wy­ znaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Unii Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 138 układu. Przewodniczący Komisji składa wspomniany dokument zatwierdzający w  imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Artykuł  5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.